Regnskap

Kom i gang med Landbruk (innstillinger)

I denne hjelpesenterartikkelen vil vi vise deg hva vi anbefaler at du gjør når du skal sette opp en klient med landbruksinnstillinger og hvordan NIBIOs kontoplan fungerer i PowerOffice Go. Du kan konvertere  til landbruk på en klient med data fra før, eller opprette en helt ny klient før konvertering. Når kontoplan for landbruk tas i bruk vil det påvirke klienten mange steder. Nedenfor vil vi gå gjennom disse. Les gjerne gjennom hele denne artikkelen før du starter. 


Klient opprettes på vanlig måte. Pass på at mva-innstillingene er korrekt satt opp med riktig næring og periode. Åpningsbalanseimporten bør gjøres etter at klienten er opprettet.

 

Ta i bruk kontoplanen
Når man aktiverer landbruk vil den vanlige kontoplanen bli deaktivert fra søk, mens NIBIOs kontoplan blir lagt inn som aktiv på klienten. På menypunktet “Innstillinger/Landbruk” vil en første gang få valget om å aktivere landbruk.

Ta stilling til hva som er klientens “standard landbruksavdeling”. Standard landbruksavdeling vil foreslås på transaksjoner hvor PowerOffice Go ikke har en landbruksavdeling å sette (for eksempel resultatpostene på lønn). Alternativene for standard landbruksavdeling er 20 - Jordbruk, 30 - Skogbruk og 60 - Annen næring   

 

Ny klient uten eksisterende bokføringer

En ny klient som aktiverer landbruk kan velge om systemet skal sette en eller flere landsbruksavdelinger i reskontro ved konvertering til landbruk.
Del reskontroer etter landbruksavdelinger: systemet oppretter tre kundereskontro nummerserier og tre leverandørreskontro kundeserier (en for hver landbruksavdeling; 20 jordbruk, 30 skogbruk, 60 annen næring). Skal du bokføre på flere primærnæringer kan kundene fordeles på én reskontro nummerserie per primærnæring. Reskontro nummerserier kan enkelt redigeres til å passe ditt behov. 

Enkeltreskontro for kunder og leverandører: systemet oppretter reskontro nummerserier på avdeling 10 finans

Skjermbilde 2024-01-10 092036.jpg

 

Klient med eksisterende bokføringer

Når klienten konverterer til landbruk, vil alle balansesaldoer får landbruksavdeling. Ett automatisk konverteringsbilag posterer automatisk alle saldoer på balansekontoene, fra eksisterende konto, til en tilsvarende konto med landbruksavdeling 10 (finans). 

Skjermbilde 2024-01-10 084047.jpg

 

Formatet på NIBIOs kontoplan er “konto.avdeling” (3001.20). Er bokføringen startet før landbrukskontoplanen blir aktivert, vil tidligere posteringer på klienten ligge på samme konto i regnskapet som før (NS4102), men nye transaksjoner bokføres etter NIBIOs kontoplan.

 

Merverdiavgift
Velg riktig mva-meldingstype i mva-innstillingene før landbrukskontoplanen slås på, slik at automatisk angivelse av oppgjørskonto blir riktig. Landbruksklienter med delt næring kan velge om grunnlag inn i mva-meldingen skal følge landbruksavdeling eller avdeling. Dette settes i mva-innstillingene.  

Merverdiavgift ved bokføring av kjøp og salg bruker samme kontonummer som tidligere, men inkluderer nå landbruksavdeling. Standardkontoene 2701-2704 og 2711-2714 blir opprettet for hver av de 3 næringene som er tilgjengelig for bruk i landbruket. De settes ut fra hvilken konto grunnlaget blir postert på. Eksempelvis vil en føring på konto 3000.20 med mva-kode 3 postere merverdiavgiften på konto 2701.20.

Mva-oppgjørsposteringer hører til finansdelen av landbruksregnskapet, og systemkontoene for mva-oppgjør migreres henholdsvis til:
2741.10 for primærnæring
2742.10 for alminnelig næring, med årlig rapportering
2743.10 for alminnelig næring, med terminvis rapportering

 

Bank
Hvis bokføringen er startet vil bankkontoer på klienten få hver sin nye hovedbokskonto som den/de kobles mot. Dette vil være en hovedbokskonto med samme kontokode som tidligere, men som i tillegg vil få landbruksavdeling finans bak kontokoden (eksempelvis: 1920.10). Er det bankkontoer på klienten som tilhører privatregnskapet, må disse flyttes manuelt til landbruksavdeling privat (90) etter migrering. 

Hvis bankavstemming er påbegynt, følg stegene i denne artikkelen for å komme i gang igjen med bankavstemming på ny hovedbokskonto.

 

Lønn
Når landbruksfunksjonaliteten slås på settes standard landbruksavdeling på alle lønnslinjer. Det er eksempler på at lønnsarter i PowerOffice benytter kontoer som ikke finnes i NIBIO sin kontoplan. Disse kontoene får også landbruksavdeling satt på seg.

Dersom det er behov for lønnskjøring med flere landbruksavdelinger på samme klient (for eksempel jordbruk og skogbruk) kan dette gjøres på to måter.

  • Det kan opprettes egne lønnsarter hvor kontofeltet i “Regnskapsdetaljer” settes med valgt landbruksavdeling.
  • Eller overstyre konto på den enkelte lønnslinjen i lønnskjøringen.

Alle balanseposter settes til avdeling 10 finans.  

Landbruksfunksjonaliteten i PowerOffice kan foreløpig ikke kombineres med finansskatt og periodiseringsfunksjonen på lønn.

 

Valuta
Agio- og disagio-kontoene er knyttet til finans (avdeling 10) i landbruket. Aktivering av landbruk vil sette disse til henholdsvis konto 8060.10 og konto 8160.10.

 

Anleggsmidler
Ved flere primærnæringer må det lages én anleggsmiddelgruppe per næring. På den måten fordeles bokføring av anleggsmidler på riktig næring. Hvis bokføringen allerede er startet og det er anleggsmidler på klienten, overføres alle anleggsmiddelgrupper til standard landbruksavdeling. Avskrivninger som allerede er i gang, vil avskrives med standard landbruksavdeling etter at landbruksinnstilling er aktivert.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse