Quality

Steg Pris - Opprette, endre og avslutte en fastpris


Under steget Pris kan det opprettes grunnlag for fakturering av et oppdrag. I dag støttes ordningen med en fastpris på hele oppdraget. Opprette en fastpris


Dialogen "Prissett oppdrag" gir mulighet for å angi fastpris på hele oppdraget og hvilke aktiviteter som skal være inkludert i fastprisen. Systemet foreslår de aktiviteter som er knyttet til oppgaver valgt inn under Tjenestesteget. Dette kan utvides ved å hake ut flere aktiviteter. De aktiviteter som velges inn vises i egen widget over pristabellen. 

For å kunne analysere et fastprisoppdrag  underveis og i ettertid kan forventet timebruk oppgis i dialogen. Denne vil fordeles jevnt gjennom året. 

Feltet "Aktiv fra" angir første periode for fastprisen.
Dersom en allerede nå vet at prisen har en utløpsdato kan dette oppgis i feltet "Aktiv til". 

Til slutt tas det stilling til hvor ofte det skal sendes faktura på oppdraget. Ut fra oppgitt fakturaintervall beregner systemet ut fakturabeløpet som overføres til fakturaforslaget. Dette gjenspeiles i egen widget "Fakturaforslag". 

 

Endre en pris

Det er mulig å endre i dialogen "Prissett oppdrag" frem til første faktureringsutkast er opprettet. Returneres utkastet vil dialogen bli gjenåpnet for redigering.
Dersom det er etablert en faktura knyttet til opprettet pris, vil dialogen være lukket for endringer utover feltet "Aktiv til".

For å få ny pris eller nye endringer inkludert må det etableres en ny pris for oppdraget. På den måten kan en planlegge fremtidige endringer som er kjent. 

Slette en pris

Så lenge det ikke er laget et fakturautkast eller en faktura knyttet til prisen som er opprettet, kan prisen slettes. 

Avslutte en pris

Avslutte en pris kan foretas på to måter, enten ved å opprette en ny pris som automatisk setter en "Aktiv fra" periode på forrige pris, eller ved å fylle inn feltet "Aktiv til" i dialogen på prisen som skal avsluttes. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse