Regnskap

Nyttig info ved aktivering av PowerOffice Landbruk

Vi har satt opp noen punkter som vi tenker det er viktig å kjenne til før konvertering av en klient til en Landsbruksklient. Vi viser våre anbefalinger ved oppsett av en klient med landbruksinnstillinger, og hvordan NIBIOs kontoplan fungerer i PowerOffice. Les gjerne hele artikkelen før landbruk aktiveres.

Hvordan konvertere til Landbruk
Skal du endre en klients regnskap fra et ordinært regnskap til et landbruksregnskap så gjøres dette ved å gå til Meny --> Innstillinger --> Landbruk, se bildet:

Kontoplan
Ved aktivering av Landbruk opprettes en kontoplan med 6-sifrede kontoer etter NIBIOs format. Formatet på NIBIOs kontoplan er “konto.landbruksavdeling”, f eks 3001.20.  Alternativene for landbruksavdeling er

 • 10 - Finans
 • 20 - Jordbruk
 • 30 - Skogbruk
 • 60 - Annen næring
 • 90 - Privat

Ved oppstart tas det stilling til hva som skal være klientens “standard landbruksavdeling”. Alternativene som kan velges som standard er Jordbruk, Skogbruk og Annen næring. Denne standard landbruksavdelingen vil foreslås på transaksjoner hvor det ikke fra før er angitt hvilken landbruksavdeling som skal benyttes (for eksempel resultatpostene i en lønnskjøring).

Ved aktivering av Landbruk vil kontoene i den "vanlige" 4-siffrede kontoplanen (NS 4102) automatisk bli satt som “ikke aktiv". 

Kunde- og leverandørreskontro
Det finnes to alternativer for hvordan reskontroer skal opprettes/grupperes. På nye klienter i PowerOffice kan du velge om det skal: 

 • Opprettes en reskontro for hver kunder/leverandør (dette er standardvalget)
 • Opprettes en reskontro pr kunde/leverandør pr landbruksavdeling.

Eksempel: Det siste alternativet fører til at det må opprettes inntil 3 leverandørkort for en leverandør som leverer til både jordbruk, skogbruk og annen næring.

Aktivering av Landbruk er ikke reverserbart
Aktivering av Landbruk er ikke reverserbart. Vær dermed 100 % sikker på at Landbruk og 6-sifret kontoplan skal tas i bruk på denne klienten før Landbruk aktiveres. 

Mengefelt i bilagsføringen
En annen ting som er spesielt for en landbruksklient er at det i bilagsføringen dukker opp to kolonner for antall; Antall og Antall 2. Se bildet: Dette er for å kunne angitt to ulike mengder på en bokføring, f eks antall dyr + antall kilo.

Benevnelsen for antallfeltene angis på den enkelte konto i kontoplanen, se bildet nedenfor:

Årsoppgjør og landbruk.
Det er ingen årsoppgjørsfunksjon i PowerOffice. Men en rekke årsoppgjørssystemer er i ferd med å få på plass støtte for å overføre saldobalanse med formatet til NIBIOS kontoplan.

 • Visma Periode og År har allerede på plass slik integrasjon.
 • Maestro er godt i gang med utviklingen, og har lovt å ha dette på plass før årsoppgjøret for 2024.
 • Cantor er også i gang med utviklingen på dette området.
 • For andre årsoppgjørssystemer som ikke støtter NIBIOS kontoplan fullt ut, så kan det inntil videre løses ved å summere og eksportere saldobalansen manuelt fra Poweroffice til årsoppgjørsprogrammet.

Merverdiavgift
Velg riktig mva-meldingstype i mva-innstillingene. Landbruksklienter med delt næring velger dette, Kryss av for “Registrert for både alminnelig og primærnæring”. Det må også defineres om grunnlaget for mva-meldingen skal følge landbruksavdeling eller den ordinære avdelingsdimensjonen. Kryss av for grupper etter: “Landbruksavdeling” eller “Avdeling”. Se bildet nedenfor:

Bokføring av merverdiavgiften ved kjøp og salg bruker samme kontonummer som tidligere. Men siden kontoplanen nå er 6-sifret, vil også disse kontonumrene nå inkludere landbruksavdeling. Standardkontoene 2701-2704 og 2711-2714 blir opprettet for hver av de 3 næringene som er tilgjengelig for bruk i landbruket. De settes ut fra hvilken konto grunnlaget blir postert på. Eksempelvis vil en føring på konto 3000.20 med mva-kode 3 postere merverdiavgiften på konto 2701.20.

Siden mva-oppgjørsposteringer tilhører finansdelen av landbruksregnskapet, vil systemkontoene for mva-oppgjør migreres henholdsvis til:
2741.10 for primærnæring
2742.10 for alminnelig næring, med årlig rapportering
2743.10 for alminnelig næring, med terminvis rapportering

Dette kan imidlertid settes/endres i mva-innstillingene.

Lønn
Posteringer som i utgangspunktet ikke inneholder opplysninger om hvilken landbruksavdeling som skal benyttes, vil automatisk bli postert på kontoer med den landbruksavdeling som er oppgitt som standard landbruksavdeling (se ovenfor). Fra en lønnskjøring kan dette f eks være 5001.20 og 5092.20.

Hvis det på lønnsartene i PowerOffice benyttes kontoer som ikke finnes i NIBIO sin kontoplan, så vil disse kontoene automatisk på få standard landbruksavdeling satt på seg.

Dersom det er behov for lønnskjøring med flere landbruksavdelinger på samme klient (for eksempel jordbruk og skogbruk) kan dette gjøres på to måter:

 • A: Det kan opprettes egne lønnsarter hvor kontoangivelsen på lønnsarten settes med valgt landbruksavdeling (arkfanen Regnskapsdetaljer).
 • B: Overstyre konto på den enkelte lønnslinjen i lønnskjøringen.

Alle balanseposter fra lønnskjøringen bokføres på kontoer med avdeling 10 finans. 

Landbruksfunksjonaliteten i PowerOffice kan foreløpig ikke kombineres med finansskatt eller periodiseringsfunksjonen på lønnkjøringen.

Valuta
Agio- og disagiokontoene er knyttet til avdeling 10 finans i landbruketsregnskapet. Aktivering av landbruk vil sette disse til henholdsvis konto 8060.10 og konto 8160.10.

Anleggsmidler
Ved flere primærnæringer må det lages én anleggsmiddelgruppe pr næring. På den måten fordeles bokføring av anleggsmidler på riktig næring. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse