Finans

Første gangs import av banktransaksjoner

Ved første gangs import, må inngående saldo i bankavstemmingsfil være lik inngående saldo på hovedbokskonto som bankkonto er koblet til på gitt dato. Altså inngående bokført saldo i Go må være lik inngående saldo i bank for å få importert den første filen. Banken bør derfor være avstemt før importfilene importeres.

Det er ikke mulig å legge inn åpne poster ved første gangs innlesning. Fins likevel åpne poster, må disse interimskontoføres.

Eksempel saldodifferanse

Første gangs import av bankavstemmingsfil for bankkonto koblet til hovedbokskonto 1925 feiler med følgende melding.

Bankavstemming_f_rste_gangs_import_eksempel1.png

Meldingen sier at inngående saldo per 23.07.2018 på bankkontoen er 4 347 312,41. I regnskapet er hovedbokskonto 1925 (som er koblet til denne bankkontoen) bokført med en inngående saldo per 23.07.2018 pålydende 4 349 891,41. Det er altså bokført kr 2 579,- for mye på konto 1925.

Etter en manuell bankavstemming per 22.07.2018 viser det seg at der fins 2 åpne poster (innskudd) som ble bokført i regnskapet 22.07.2018, men kom ikke inn i bank før 23.07.2018, totalt kr 2 579,-. For å få korrekt inngående saldo på konto 1925, interimskontoføres de åpne postene per 22.07.2018. slik at denne stemmer med bank per 23.07.2018. Interimskontoføringen tilbakeføres (IKKE KORRIGERES) med dato 23.07.2018 eller senere slik at de åpne postene per 22.07.2018 kommer inn i bankavstemmingen.

Bankavstemming_f_rste_gangs_import_eksempel2.png

Saldo 1925 er nå korrekt.

Bankavstemming_f_rste_gangs_import_eksempel4.png

Filen kan importeres på nytt ved å trykke «Prøv igjen».

Bankavstemming_f_rste_gangs_import_eksempel3.png

Etter import kan avstemming utføres.

Valutakontoer

For valutakontoer må i tillegg tilknyttet hovedbokskonto kun inneholde posteringer i den valutaen bankkontoen er angitt i, for at bankavstemmingsfiler skal la seg importere. Hvis der fins posteringer (inkl åpningsbalansepostering) i annen valuta enn det bankkontoen er satt opp med, må bankkontoen tilknyttes en ny og "ren" hovedbokskonto, der saldo overføres til denne i bankkontoens valuta. Go må løpende kunne beregne saldo i valuta på hovedbokskontoen og da kan ikke denne inneholde posteringer i blandede valutaer.

Eksempel på valutakonto med blandede valutaer

En valutakonto i EUR er koblet til HB-konto 1930. På HB-konto 1930 ligger en åpningsbalanse i NOK og/eller posteringer i en annen valuta enn EUR. Ved import vil følgende melding fremkomme.

Bankavstemming_forste_gangs_import_valutakonto.png

Det vil ikke være mulig å lese inn bankavstemmingsfil til denne bankkontoen med kobling mot 1930, da Go ikke kan beregne saldo i EUR løpende på denne hovedbokskontoen. Bankkonto må kobles til ny ubrukt hovedbokskonto, evt. en hovedbokskonto som kun inneholder EUR-posteringer.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse