Følg

Timeinnstillinger

Det må settes timeinnstillinger via menyen Innstillinger -> Time ->Timeinnstillinger før funksjonen Timeregistrering tas i bruk. Disse innstillingene gjelder både for timeregistrering på web og mobil.

 

Generelt
Her velges det hvilken felt man ønsker skal være tilgjengelig ved timeføring.

"Aktivitet" er standard felt.Ha gjerne hake for timeart slik at den ansatte kan registrere overtid og lignende.

Hvis det er behov får å føre timer på annen avdeling en den ansatte sin avdeling, må det settes hake for Avdeling.

Timeart som velges her er standard timeart for de ansatte på denne klienten. Hvis ansatte har avvikende timeart, så registreres det i menyen Kontakter-> Ansatte-> Timeregistrering.

Standard timepris: Tilsvarer timesats på overordnet nivå. Les mer om prisfastsetting i Go her

Rekalkuler transaksjoner: Hvis det er gjort prisendringer i programmet og det er ønskelig at prisene skal ha tilbakevirkende kraft,må transaksjonene rekalkuleres dvs. oppdatere prisene på  transaksjonene som allerede er ført. Dette gjøres ved å trykke "Rekalkuler transaksjoner".

 

 

 

 

Fakturaforslag

Produkter: Salgskontoer kan kun registreres på produktnivå dvs via menyen Produkter. I menyen Fakturaforslag registreres det hvilken produkter/salgskontoer som skal brukes ved timefakturering, fastprisfakturering, viderefakturering av kostnader og fakturapåslag. 

 

Fakturalinjer:
Fakturering av timer: Ordrelinjene kan vise "Sum per aktivitet", dvs aktivitetsnavn og sum pr aktivitet på ordrelinjen. NB! Hvis dette valget er satt, kan produktet overstyres på aktiviteten via Timeinnstillinger -> Aktiviteter. Dvs at aktivitetene kan ha ulike salgskontoer.

Hvis det velges "Sum per ansatt" ved fakturering av timer, så står den ansattes navn og sum timeantall på ordrelinjen.

Velges det "Sum totalt", vil produktet for "Timer" stå på ordrelinjen samt totalsummen av timeføringen uavhengig av ansatte og aktiviteter.NB! Her vil det alltid stå 1 i antall.

Fakturering av fastprisprosjekt: Ordrelinjen viser produktet som er valgt for "Fastpris".

Viderefakturering av kostnader: Ordrelinjen viser produktet for "Kostnader" på ordrelinjen.

Påslag kostnader: Tilsvarer eget påslag ved viderefakturering av kostnader.Det vil være egen ordrelinje med dette produktnavnet.

Påslag honorar: Benyttes fakturapåslag ved timefakturering og fastprisfakturering, vil produktet som er valgt for "Påslag honnorar" stå på egen ordrelinjen.

 

Fakturavedlegg: Sett hake for "Timerapport detaljert" hvis det skal sendes ut timespesifikasjon ved fakturering av timer.

 

Normaltid
Vis normaltid i timelisten: Normaltid registreres for måling av oppfylt arbeidstid og for utregning av fleksitidssaldo. Avvikende normaltid på den enkelte ansatte registreres via menyen Kontakter-> Ansatte-> Timeregistrering. Normaltid regnes som standard fra klienten sin opprettelsesdato. Dette kan overskrives ved behov i ansattekortet.

Registrer avspassering i timeliste: Hvis det er ønskelig å dokumentere avspasseringen i timelisten, kan dere legge til en fast timeføringlinje hvor avspaseringstimene registreres. Resultatet utgjør det samme som om det ikke føres timer. 

Normal tid må være oppnådd før godkjenning tillates: Denne innstillingen fører til at den ansatte ikke får godkjent timelisten pr uke eller sendt inn timelisten sin hvis ikke normaltiden hans er oppnådd. Dette kan være en kjekk funksjon da "den tvinger" den ansatte til å skrive timer.

NB! Hvis timelønnede ikke har normaltid, så må det settes 0% i normaltid i ansattkortet ved bruk av denne innstillingen, ellers får de ikke godkjent eller sendt inn timelisten sin. Avspasseringsfunksjonen må også benyttes ved denne innstillingen, ellers får den ansatte ikke nok timer.

 

Timearter
Ved oppretting av ny klient følger et standard register med timearter.

Timeart "Ordinær tid" er ikke nødvendig å opprette og er heller ikke tilknyttet en lønnsart, da timearten er beregnet for å brukes til ansatte med fastlønn. Denne timearten vil ikke overføres til GO lønn.

Timearten "Timelønn" med lønnsart 120 brukes til ansatte som er lønnet pr time. Det anbefales at denne timearten registreres som standard timeart i ansattkortet til timelønnede, slik at det unngås å føre timer på feil timeart. 

Mangler ønsket timeart, kan den legges til via knappen "Legg til". 

Ved manglende lønnsart opprettes den via menyen Innstillinger -> Lønn -> Lønnsarter.

Timearter med mer enn 0% fleksitid påvirker fleksitidssaldo. 

Timearter med lønnsart overføres til lønn ved lønnskjøring.Påslag
Fakturapåslag for å dekke administrative kostnader: Innstillingen "Påslag kostnader med" oppretter en egen ordrelinje med beløp som tilsvarer ønsket prosentpåslag ved viderefakturering av kostnader. Innstillingen "Påslag honorar med" oppretter en egen ordrelinje med beløp som tilsvarer prosentpåslaget ved fakturering av timer og fastpris.

Påslag på fakturerbar tid for å dekke administrative kostnader: Denne innstillingen øker fakturerbar tid. Fakturerbar tid er den tiden kunden ser på fakturaen.

Minimum fakturerbar tid: Hvis det eksempelvis velges at minimumsregistrering skal avrundes til nærmeste kvarter (00:15), vil en registrering på under 15 minutter bli avrundet (0,25t).

Avrund fakturerbar tid til nærmeste: Hvis det eksempelvis velges å avrunde oppover til nærmeste halvtime (00:30), vil en registrering på mellom 15 minutter (minimumsregistreringen) og 30 minutter få en fakturerbar tid på 30 minutter (0,50t).

 

 

Fleksitidssaldo

Det er enkelt å overføre fleksitidssaldo på alle ansatte ved årsskifte. Les mer om dette her

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.