Finans

Automatisk bankavstemming

I Go er det mulig å lese inn banktransaksjoner automatisk. Denne tjenesten må bestilles hos banken. Når banktransaksjoner leses inn, kan kontoen avstemmes og det kan opprettes posteringer ut fra innleste transaksjoner. Transaksjoner kan leses inn så ofte man ønsker. Leses det inn daglig vil man alltid ha oppdatert banksaldo tilgjengelig i Go.

De fleste store bankene tilbyr automatisk utsendelse av bankavstemmingsfiler. Sjekk her om din bank tilbyr dette.

Funksjonalitet

Ved første gangs import, må inngående saldo i bankavstemmingsfil være lik inngående saldo på hovedbokskonto som bankkonto er koblet til på gitt dato. Altså inngående bokført saldo i Go må være lik inngående saldo i bank for å få importert den første filen. Banken bør derfor være avstemt før importfilene importeres. Det er ikke mulig å legge inn åpne poster ved første gangs innlesning. Fins likevel åpne poster, må disse interimskontoføres.

Ved import av påfølgende bankavstemmingsfiler, gjøres en sjekk at inngående saldo i fil som importeres, er lik kalkulert utgående saldo fra forrige importerte fil. Skulle det være avvik mellom disse to saldoene, vil fil-importen feile. Da er det mye som tyder på at det ikke er påfølgende fil som forsøkes importert.

 

For informasjon om avstemming på valutakontoer, les mer her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse