Timeføring

Avspasering

I Go skiller vi på timelønnede ansatte og fastlønnede ansatte ved timeregistrering i hvordan standard oppsett for timearter leveres.

Fastlønnede ansatte: Fastlønnen som er registrert via arbeidsforholdet til den ansatte blir overført til lønn. Ved timeføring kan det føres timer med ulike timearter som skaper mertid til avspasering.

Timelønnede ansatte: Alle timer som registreres overføres til lønn. Go har i utgangspunktet ikke støtte for at timelønnede skal opparbeide seg avspasering eller føre timer til avspasering. Hvis det likevel er ønskelig så anbefales det å ta kontakt med support for å diskutere en løsning.

Håndtering av avspasering i Go vil si å unnlate og føre timer i timelisten som igjen vil redusere fleksitidssaldoen. Avspasering som sådan er ikke en aktivitet som vises i rapporter.

Hvis det likevel er ønskelig med en synliggjøring av avspasering i timelisten, for å eksempelvis vise at det ikke er avglemt å føre timer, så kan det legges til en fast timeføringslinje hvor avspassering kan registreres. 

Innstilling for avspasering gjøres via menypunktet Innstillinger > Time > Timeinnstillinger > Normaltid. Denne innstillingen gjelder for alle brukere.

 

Timelisten vil nå se slik ut. Avspasering gir reduksjon i fleksitiden på samme måte som hvis det unnlates å føre timer slik at normaltiden ikke er oppnådd.

 

Hvis innstillingen "Normaltid må være oppnådd før godkjenning tillates" er aktivert, må avspaseringsfunksjonen benyttes for å få godkjent timelisten eller sendt inn timelisten.

 

NB! Avspasering oppgis ikke i noen timerapporter. Det er ikke mulig å bruke funksjonen avspasering hvis fleksitidsaldo er negativ.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse