Time

Sykefraværsrapport

Via menypunktet Rapporter > Timeregistrering er en sykefraværsrapport tilgjenglig. Rapporten er kun en statistikk og følger ikke opp lover og regler. Tilgang til rapporten er rollestyrt. For å kunne summere fraværet i denne rapporten må kjønn fylles ut i ansattekortet.

Rapport Sykefravær
Det er aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær" som er inkludert i rapporten.

 

 

 

Beskrivelse av filter og kolonner

Avdeling: Avdeling hentes fra ansattkortet.

Timearter: Det er mulig å filtrere på alle aktive timearter. Det er vanligst å bruke standard timeart ved registrering av sykefravær. 

Fraværstype: Her kan det filtreres på de ulike aktivitetstypene.

Egenmeldinger antall: Denne kolonnen viser aktivitetstypene "Sykefravær legemeldt, egen sykdom" og "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom". Disse to aktivitetstypene slås ikke sammen i beregningen av antall egenmeldinger.

Rapporten beregner én egenmelding ved å se på registrerte sammenhengende dager uavhengig av antall dager.

Egenmeldingsdager: Egenmelding skal regnes i hele dager. Dvs. går du hjem i løpet av arbeidsdagen må timene registreres på en annen aktivitet enn sykefravær egenmeldt. Om det er betalt/ikke betalt ligger i rutinene hos arbeidsgiver/klient.

Sykemeldingsdager: Denne kolonnen viser aktivitetstypene "Sykefravær legemeldt" og "Ubetalt sykefravær".

Totalt: Totalt antall timer registrert i valgte periode.

Fraværstimer: Antall timer registrert på aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær i valgte periode.

Fraværs%: Hvor mye utgjør fraværstimer av registrert tid i valgte periode.


NB! Hvis man bruker timeregistreringsfunksjonen til kun å føre fravær så er denne kolonnen lite nyttig da den alltid vil vise 100%

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse