Time

Sykefraværsrapport

Via menypunktet Rapporter > Timeregistrering er en sykefraværsrapport tilgjenglig. Rapporten er kun en statistikk og følger ikke opp lover og regler. Tilgang til rapporten er rollestyrt.

Rapport Sykefravær
Det er aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær" som er inkludert i rapporten.

 

 

 

Beskrivelse av filter og kolonner

Avdeling: Avdeling hentes fra ansattkortet.

Timearter: Det er mulig å filtrere på alle aktive timearter. Det er vanligst å bruke standard timeart ved registrering av sykefravær. 

Fraværstype: Her kan det filtreres på de ulike aktivitetstypene.

Egenmeldinger antall: Denne kolonnen viser aktivitetstypene "Sykefravær legemeldt, egen sykdom" og "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom". Disse to aktivitetstypene slås ikke sammen i beregningen av antall egenmeldinger.

Rapporten beregner én egenmelding ved å se på registrerte sammenhengende dager uavhengig av antall dager.

Egenmeldingsdager: Egenmelding skal regnes i hele dager. Dvs. går du hjem i løpet av arbeidsdagen må timene registreres på en annen aktivitet enn sykefravær egenmeldt. Om det er betalt/ikke betalt ligger i rutinene hos arbeidsgiver/klient.

Sykemeldingsdager: Denne kolonnen viser aktivitetstypene "Sykefravær legemeldt" og "Ubetalt sykefravær".

Totalt: Totalt antall timer registrert i valgte periode.

Fraværstimer: Antall timer registrert på aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær i valgte periode.

Fraværs%: Hvor mye utgjør fraværstimer av registrert tid i valgte periode.


NB! Hvis man bruker timeregistreringsfunksjonen til kun å føre fravær så er denne kolonnen lite nyttig da den alltid vil vise 100%

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse