Lønn

Fribeløp

Go lønn støtter beregning av differensierte satser innenfor et fribeløp for "Generelle næringer" i sone 1a, "Godstransport på vei" i sone 1a og for "sektorunntatt aktivitet". Go lønn støtter ikke Fribeløp konsern og registrering av bagatellmessig støtte.

 

Generell næring 

For å registrere fribeløp på klienten:

Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger > Arbeidsgiveravgift

For "Generell næring" i sone 1a er fribeløpet på 500.000 kroner per år:

mceclip0.png

Kr 500.000 står som default beløp i feltet "tilgjengelig". Er ikke dette riktig beløp må korrekt beløp legges inn i feltet her. Etter hver lønnskjøring vil feltet "totalt brukt" vise oppdatert status. 

Når fribeløpet er brukt opp beregner systemet arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent for resten av året.

 

Godstransport på vei 

For "Godstransport på vei" i sone 1a er fribeløpet på 250.000 kroner per år. 

Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger > Virksomhet

Velg arbeidsgiveravgiftsregel "Godstransport på vei".

mceclip1.png

Sett inn beløp i kolonnen "tilgjengelig".

mceclip2.png

Når fribeløpet er brukt opp beregner systemet arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent for resten av året.

 

Sektorunntatt aktivitet

For Sektorunntatt aktivitet er fribeløpet på 500.000 kroner per år for sonene 1a-5. Velg "Sektorunntatt aktivitet" og sett inn beløp i kolonnen "tilgjengelig".

mceclip3.png

Når fribeløpet er brukt opp beregner systemet arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent for resten av året.

 

 

Blandet virksomhet

Har arbeidsgiver et klart regnskapsmessig skille mellom sektorunntatte aktiviteter og omfattende aktiviteter, kan redusert sats anvendes på lønnskostnader mv. knyttet til de omfattende aktivitetene, mens høyeste sats skal anvendes for lønnskostnadene knyttet til de sektorunntatte aktivitetene (etter beregning av fribeløp). Jfr Skatte ABC.

I kravet om regnskapsmessig skille ligger det at det skal være mulig å kontrollere hvor stor del av arbeidsgivers lønnsopplysningspliktige ytelser som knytter seg til de ulike virksomhetsområdene.  

I GO lønn løses dette ved å opprette flere arbeidsforhold for den ansatte. Ett arbeidsforhold for hvert av de virksomhetsnummerene den ansatte skal ha lønn fra. Lønnslinjene registreres så mot det arbeidsforholdet lønnen skal rapporteres på.

Nye lønnslinjer vil ved oppretting komme med standard arbeidsforhold som default. Dette kan endres i registreringen:

Hent frem kolonnen "virksomhet / virksomhetsnr" for å se rapporteringen per lønnslinje.

Kolonne for "virksomhetsnummer og -navn" er nå tilgjengelig i lønnskjøringen og på de fleste rapporter i GO. Det kan kjøres ut rapporter som viser hvilket virksomhetsnummer lønnen er registrert mot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse