Lønn

Grensegjenger (Grenseoverskridende pendler)

Med grensegjenger menes i NSA (den nordiske skatteavtalen) en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller riksgrensen mellom Norge og Finland, og som utfører lønnet arbeid i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen i det annet land. Grensegjengere skal betale skatt i sitt hjemland av lønn opptjent i Norge. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat.

Norsk arbeidsgiver plikter å innrapportere lønn utbetalt til grensegjenger bosatt i Sverige eller Finland, jf. sktfvl. § 7-2.

Norske arbeidsgivere har plikt til å betale arbeidsgiveravgift også for lønnsutbetalinger til grensegjengere bosatt i Sverige og Finland, når arbeidstaker er trygdet i Norge, jf. ftrl. § 23-2 første ledd første punktum, jf. sktfvl. § 7-2 og Rådsforordning (EF) nr. 883/2004. Arbeidsgiver skal legge til grunn at arbeidstaker er trygdet i Norge, med mindre arbeidsgiver har mottatt dokumentasjon på trygdefritak. (Skjema A1/E-101)

For mer informasjon se Skatte ABC her.

 

For å registrere en ansatt som grensegjenger i GO lønn:

Meny > Kontakter > Ansatte > Arbeidsforhold > Spesifikasjon

Velg "Grensegjenger". Feltet for "skatteland" kommer da opp:

Legg inn land den ansatte skal betale skatt til.

Lønn som nå kjøres for den ansatte vil bli rapportert på a-meldingen med landekode for landet som er spesifisert på den ansatte og inntektsforhold "lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig".

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse