Prosjekt

Prosjektrapport

Prosjektrapporten i Go viser en samlet oversikt over prosjektenes økonomi og registrerte transaksjoner. Rapporten viser først og fremst bokførte transaksjoner, men henter også inn registrerte timetransaksjoner og budsjett, slik at man kan sammenstille en rapportering av prosjektets økonomi.

Rapporten har ulike muligheter for drilldown til underliggende rapporter og detaljer:

 • Klikk på prosjektets navn eller resultat: Driller ned til prosjektregnskapet
 • Klikk på kolonner for inntekt og kostnader: Driller ned til rapporten kontoklasse
 • Klikk på budsjettkolonner åpner prosjektdialogen og budsjett
 • Klikk på timerelaterte kolonner: Driller ned til rapporten Timetransaksjoner 

 Les mer om enkeltkolonner til slutt i denne artikkelen

 

Visningsmodus

Rapporten har to visninger: 

Prosjekt: Viser rader med alle hoved- eller enkeltprosjekter. Alle kolononner inkluderer også eventuelle delprosjekt, slik at dette viser den totale økonomien i prosjektet

Delprosjekt: Viser hvert delprosjekt separat

 

Visningsmodusen beholdes når man driller ned til underliggende rapporter og detaljer.

 

Eksempel på visning:

Her er et hovedprosjekt som har 11 delprosjekter.  Visningen Prosjekt, gir da totalsummen for prosjektet inkludert delprosjektene.

mceclip0.png

Ved å klikke på visningen Delprosjekt, eller på ikonet som indikerer at det er 11 delprosjekt, vil systemet bytte visningsmodus slik at alle delprosjekter vises:

mceclip1.png

 

Ved å bruke funksjonen "Alternative kolonner" kan du tilpasse rapporten ditt behov.

 

 

 

Her finner du beskrivelse av kolonnene i rapporten "Prosjektrapport".

 • Kode - Prosjektnummer eller kode satt på prosjektet. Delprosjekt vil ha hovedprosjektets kode først, separert av et punktum.
 • Prosjektnavn - Navnet på hovedprosjekt eller et frittstående prosjekt
 • Delprosjektnavn - Navnet på delprosjekt
 • Prosjektleder - Ansatt knyttet opp som prosjektleder på prosjektet
 • Kundenavn - Navnet på kunden prosjektet er knyttet til
 • Kundenr - Kundenummeret til kunden prosjektet er knyttet til
 • Avdelingskode - Avdelingsnummer eller kode som er satt på Avdelingen
 • Avdeling - Navnet på Avdelingen som er knyttet til prosjektet
 • Budsjett timer - Budsjetterte timer på prosjektet
 • Medgått tid - All timeregistrering registrert mot prosjektet
 • Fakturerbar tid - All timeregistrering registrert på prosjektet med fakturerbar tid
 • Fakturerbart beløp - Viser sum av fakturerbar tid x timesats for den enkelte timetransaksjon, altså faktuerbart beløp timer
 • Ufakturert tid - Fakturerbar tid som ikke er knyttet til en ordre/faktura
 • Snitt timepris - Beregnet som fakturerbart beløp/medgått tid. Viser gjennomsnittlig oppnådd timepris.
 • Produksjonsverdi - Teoretisk verdi av all medgått tid, beregnet som medgått tid x timepris
 • Timekost - Kostpris på timene, beregnet som medgått tid x kostpris
 • Inntekter - Bokførte inntekter på prosjektet
 • Budsjett inntekter - Budsjetterte inntekter på prosjektet
 • Fastpris - Fastprisbeløp angitt for fastprisprosjekt
 • Varekost - Bokførte kostnader i rapportgruppe Varekostnad
 • Budsjettkostnad for varer - Budsjetterte varekostnader
 • Bruttomargin - Beregnet som (Inntekter - Varekost)/Inntekter
 • Lønnskostnader - Bokførte kostnader i rapportgruppe Lønnskostnad
 • Budsjett lønnskostnader - Budsjetterte lønnskostnader på prosjektet
 • Annen driftskostnad - Bokførte kostnader i rapportgruppe Driftskostnad og av- og nedskrivninger, samt Annen Driftskostnad
 • Budsjett andre kostnader - Budsjetterte andre driftskostnader
 • Sum driftskostnader - Summen av Varekost, Lønnskostnader og Annen driftskostnad.
 • Finansinntekt - Inntekter bokført i rapportgruppe Finansinntekt
 • Finanskostnad - Kostnader bokført i rapportgruppe Finanskostnad
 • Resultat - Inntekter og Finansinntekter, fratrukket summen av Varekost, Lønnskostnader, Annen driftskostnad og Finanskostnader.
 • Nettomargin - Beregnet som Resultat/(Inntekter+Finansinntekter)
 • Status - Prosjektets status ("Ikke startet", "Pågår", "På vent", "Fullført", "Arkivert")
 • Fremdrift - Ferdigstillingsgrad i %
 • Opprettet dato - Dato prosjektet ble opprettet

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse