Lønn

Skattefri Organisasjon / Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

Skattefri organisasjon kan innberettes på to måter. Det må skilles mellom veldedige organisasjoner som er fritatt for arbeidsgiveravgift inntil en viss grense, og andre skattefrie selskaper.

Ved å benytte skatteregel "skattefri organisasjon" trenger du ikke lenger å bruke egne lønnsarter på ytelser som er under oppgaveplikt.

I tilfeller der skattefrie institusjoner og organisasjoner anses som veldedige og allmennyttige skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Benytt kombinasjonen "ordinær skatteregel" og beskrivelse på lønnsartene med "lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon". 

 

1. Skatteregel Skattefri organisasjon:

For skattefrie organisasjoner kan du gi opplysninger om lønn og andre ytelser i a-meldingen ved å bruke skatte- og avgiftsregelen «Skattefri organisasjon». Skatteregelen skal benyttes fra første krone. Det skal betales arbeidsgiveravgift av all lønn eller annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, herunder også av lønnsutbetalinger under 10 000 kroner per lønnsmottaker i inntektsåret

Velg skatteregel "skattefri organisasjon" i GO under Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger:

Skatteregelen gjør at all lønn sendes inn via a-meldingen merket "SkattefriOrganisasjon" som skatteregel. Skatteetaten håndterer beløp som er under grensene for lønnsopplysningsplikt, slik at beløp under 10.000,- ikke blir overført til inntektsmottakers skattemelding.

Se veiledningen til a-meldingen.

Gjør oppmerksom på at standard lønnsartregister som ligger i GO er satt opp iht ordinær skatteregel. Velges det skattefri organisasjon som skatteregel må lønnsartene redigeres eller det må må opprettes nye lønnsarter.

Det vil i GO ikke komme noe varsel om grensen på kr 10.000,- overstiges. 

 

Eksempler på oppsett av lønnsarter:

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av hvordan en lønnsart kan se ut. Dette er ingen fasit og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder. 

mceclip0.png

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

 

2. Veldedig eller allmennyttig organisasjon / ideell organisasjon:

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon etter skatteloven § 2-32 første ledd, gjelder opplysningsplikten når lønn og andre ytelser overstiger 10 000 kroner i året til en arbeidstaker. "Andre ytelser" omfatter i utgangspunktet alle typer trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser og skattepliktige naturalytelser, som f.eks. trekkpliktig bilgodtgjørelse, fri kost og fritt losji.

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon skal ikke betale arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid som ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens skattepliktige næringsvirksomhet, innenfor visse beløpsgrenser. Les mer om dette i veiledningen til a-meldingen.

Er utbetalingene høyere enn 800 000 kroner (per 1.1.2019), så er hele den samlede lønnsutbetalingen arbeidsgiveravgiftspliktig. Overstiger lønnsutbetalingen 80 000 (per 1.1.2019) kroner for en eller flere ansatte, eller lønnsutgiftene utenfor næringsvirksomhet er høyere enn 800 000 kroner (per1.1.2019) for hele organisasjonen i løpet av året, må det straks etterberegnes arbeidsgiveravgift av de tidligere utbetalte beløpene. For mer informasjon les her.

 

Under lønnsinnstillingene benytt ordinær skatteregel.

 

Eksempler på oppsett av lønnsarter:

mceclip4.png

mceclip5.png

mceclip6.png

mceclip7.png

 

Denne lønnsarten kan ikke ha hake for arbeidsgiveravgift. Passeres grensen for at du må betale arbeidsgiveravgift så må lønn rapporteres inn på vanlig lønnsart.

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse