Quality

Oppgaveregisteret

Meny - Administrer - Innstillinger - Quality - Oppgaveregisteret

 

Go Quality leveres med et standard oppgaveregister. Det er inndelt i Tjenesteområde, Kategori og oppgave. Oppgavesettet som leveres henger sammen med avtaleverket Quality - et avtaleverk for bruk opp mot regnskapsføreroppdrag (Avtalemaler). 

Oppgavesettet som leveres er mulig å redigere. Så lenge oppgavesettet ikke er tatt i bruk i veilederen for oppdrag foreligger det mulighet for å slette oppgaver, kategorier og tjenesteområder. Det gjøres oppmerksom på at sletting av standard oppgaveregister kan medføre at vedlagt avtaledokumenter kan få problemer med flettingen for å kunne være fullstendig. Når oppgaveregisteret er tatt i bruk, kan oppgaver ikke lengre slettes, men kan settes inaktive.

Dersom det er tjenesteområder, kategorier og/eller oppgaver som ikke tilbys av selskap, kan disse settes som Inaktive. Med status inaktiv vil de ikke komme med videre til veileder for oppdrag. 

 

Oppbygging og forklaringer til felt i Oppgaveregisteret:

 

Tjenesteområde

Angir hovedområdene til de tjenester som leveres fra selskapet til kunden. 
I Go stemmer tjenesteområdene med de tjenesteområder som kommer i avtalen som er etablert av Regnskap Norge i KS-Komplett. 

Tjenesteområdene er:

 

Etablere et nytt tjenesteområde

 

Gjøres ved at en velger legg til tjenesteområdet fra nedtrekksmenyen:

Du får opp dialogboksen for Tjenesteområde:

Angi navnet på tjenesteområdet. Det kan ikke være likt navnet på et annet tjenesteområde. Navnet som oppgis vil benyttes som overskrift for området i avtaleverket. 

Felt for Aktivitet: Her angir en den aktiviteten som automatisk skal dukke opp når timer føres fra fristen. Når denne angis her på området arves den ned til alle underkategorier og oppgaver, men kan overstyres der. 

mceclip2.png

 

Fane for Arbeidsrutine

Det er mulig å angi selskapets rutine for dette området. Dette kommer med videre inn i veileder for oppdrag, men kommer ikke med videre ut i fristlisten. 

Fane for Avtale:

Noen ganger ønsker en å legge inn en tekst som skal inn i avtalen når den etableres. For et tjenesteområde legges dette inn under fanen Avtale. 

Avtaleverket som leveres som standard i Go legger opp til at avtaleverket skal angi spesifikt det som IKKE er avtalt. Derfor er det etablert en tekst som kommer inn i avtalen dersom tjenesteområdet ikke velges inn i avtalen. For at dette skal aktiveres må haken nedenfor være satt på, tas den bort vil det ikke bli spesifisert i avtalen at dette tjenesteområdet ikke skal leveres av selskapet. Teksten som kommer er selve navnet på tjenesteområdet. 

 

 

Etablere en ny kategori

Stå på det tjenesteområdet hvor du ønsker at kategorien skal legge seg under og velg "legg til kategori" fra nedtrekksmenyen:

 

Dialogboksen for kategorien kommer opp:

Angi navnet på kategorien. Navnet på kategorien kan ikke være likt et annet kategorinavn. Navnet vil bli brukt som overskrift i tabell i avtaleverket. 

Kategorien tilknyttes det tjenesteområdet som var aktivt når "legg til ny kategori" ble valgt. Er dette feil kan dette endres ved å velge riktig område i nedtrekksmenyen.

Angivelse av aktivitet kan gjøres på kategori, aktiviteten vil arves ned på alle oppgaver under den aktuelle kategorien, men kan overstyres på enkeltoppgaver.

mceclip4.png

 

Fane for Arbeidsrutine

Likt som på Tjenesteområdet selskapets arbeidsrutine legges inn for kategorien. Arbeidsrutinen kommer videre ut i veileder for oppdrag, men kommer ikke videre med ut i fristlisten. 

 

Fane for Avtale

På denne fanen reguleres det som har med avtalen å gjøre. Den teksten som legges inn her kommer inn i avtalen som etableres i veileder for oppdrag. Se forklaring i feltene:

 

Etablering av en ny oppgave

Aktiver linjen for tjenesteområdet, eller den kategorien som en ønsker at oppgaven skal tilhøre og trykk på knappen for å "legg til oppgave":

Dialogboksen for oppgave kommer opp:

Angi navnet til oppgaven, som må være unik fra andre oppgavenavn, og gjerne så kort at det er plass når det skal etableres en frist på oppgaven. En kan senere lage et lengre navn som vil opptre i avtalen (feltet Beskrivelse på fanen Avtale). Det navnet som velges her er det navnet på oppgaven som vil vises under Tjenesteområde og Kategori ute i veileder for oppdrag. 

Knytt oppgaven opp mot et tjenesteområde og evt en kategori. Systemet vil foreslår det området som var aktivt når du trykket på "legg til oppgave", er dette feil korrigeres dette ved å velge riktig tjenesteområde fra nedtrekksmenyen. Er ikke tjenesteområdet lagt til enda, kan dette opprettes fra samme nedtrekksmeny.

Dersom en ønsker kan oppgaver knyttes til kategorier under Tjenesteområdet. Er ikke kategorien etablert, kan en gjøre dette herfra via "legg til" i feltet for kategori. Se bildet under.

Ved timeregistrering fra frist kan en her legge inn aktiviteten som skal benyttes ved timeføring fra frister som tilhører denne oppgaven. 

 

mceclip5.png

 

Link

Det kan etableres en link til området i Poweroffice GO hvor oppgaven skal utføres. Denne linken legges inn her på oppgaven og vil fremtre som et ikon på fristen, mceclip1.png. Ved å trykke på dette ikonet vil et nytt bilde åpnes på aktuell klient og føre utfører til det området hvor oppgaven skal utføres.

Følgende linker er mulig å legge inn:

Alle hovedmenyene i Go:

mceclip0.png

 

Alle rapportene i GO:

mceclip1.png

 

 Aktivitet

Benyttes timeføring gjennom Go kan ønsket aktivtet legges inn på oppgavenivå under innstilling. Denne vil da komme opp som foreslått aktivtet ved arbeid på aktuell frist. Ligger ikke ønsket aktivitet under nedtrekksmenyen, må denne opprettes under time - aktiviteter. 

 

 

Intern oppgave 

Et selskap kan ha behov for å etablere oppgaver som ikke skal inngå i selve avtaleverket, men som er oppgaver som er ment for internt bruk, vi kaller disse for interne oppgaver. Disse vil en kunne foreta planlegging på og dermed få frist, slik at en kan sikre seg kontrollpunkter i fremdriften av et oppdrag. Interne oppgaver velges ved å sette hake på "intern oppgave". Interne oppgaver vil vises i oppgaveregisteret med eget ikon for interne oppgaver: 

 

 

Når haken er satt på for intern oppgave endrer dialogbildet seg. Fanen for Avtale blir borte da denne oppgaven aldri skal inn i avtaleverket.

 

 

Fanen Arbeidsrutine

Selskapet kan her oppgi hvilken rutine selskapet har ved utføring av denne oppgaven. Denne beskrivelsen følger oppgaven ut i veileder for oppdrag og videre ut til fristlisten. På den måten kan den som utfører oppgaven lett få tilgang til hvordan rutinen er på denne oppgaven. Selskapet har da mulighet for å legge til rette for lik behandling. 

 

Fanen Avtale

Her legges alt inn som skal komme med i avtalen vedrørende oppgaven. Feltene "Beskrivelse", "Frekvens" og "kommentar" vil fremgå av tabell i avtale. Feltet "Avtaletekst" vil fremgå under tabell for tjenesteområdet det tilhører, og etter evtuell tekst fra tjenesteområde og kategori. 

Forklaring til feltene:

Feltet Beskrivelse; her kan du oppgi et lengre navn som er mer beskrivende enn oppgavenavnet som vises i oppgaveoversikten. Eks: Oppgavens navn er "Registrere bilag" og det vil fremkomme i oppgaveregisteret, i veilederen for oppdrag og ute i fristlisten. Beskrivelsen som legges her under fanen avtale og feltet Beskrivelse vil komme med inn i avtalen i tabellen under tjenesteområdet som oppgaven tilhører. 

 

Visning i avtalen:

 

Feltet Frekvens

Det er mulig å legge inn frekvens her i innstillinger for dato for utførelse på en oppgave. Dersom dette gjøres her vil det ligge fast på oppgaven og følge med inn i veileder for oppdrag. Det kan redigeres i oppdraget dersom nødvendig.   

Følgende valg på frekvens er opprettet:

 

 

Når frekvens settes dukker følgende tilleggsbokser opp, foruten ved frekvens "Løpende" og "På forespørsel". Her kan en si når oppgaven er ment å skulle være ferdigstilt, dato og mnd. 

Forklaring til enkelte av frekvensene:

På forespørsel - vil fristvalget bli "egendefinert" noe som vil si at denne oppgaven skal vi gjøre når kunden har behov for det. Vi vet ikke når, men tar det med i avtalen slik at oppgaven når den blir aktuell kan utføres. 

Løpende - på fristnivå får en da velge mellom ukentlige frister, eller 2-ukentlige frister. En kan velge hvilke dager i uken fristen skal opptre på, og ved 2-ukentlig kan en velge mellom partall- eller oddeuker.

 

Feltet Kommentar

Feltet kommentar kommer også med i tabellen i avtalen, og presenteres rett under "Beskrivelse" som en utfyllende beskrivelse av hva og hvordan oppgaven skal utføres. Det kan være vanskelig å fylle denne ut på forhånd her under innstillinger, men en kan legge opp til spørsmål som bør stilles eller avklares når i veilederen for oppdrag, steg tjenester. Dette gjøres i feltet for "hjelp til kommentar", og hjelper selskapet til lik behandling og avklaring på sine oppdragsavtaler. Se eks:

Når feltet "Hjelp til kommentar" er fylt ut vil dette fremkomme som et ikon ute i veilederen, både etter navnet på oppgaven, og inne i dialogen til oppgaven. Ved å hovre over symbolet vil teksten som står i feltet på oppgaven i innstilling fremkomme, se eks:

 

I veileder for oppdrag, steg Tjenester:

 

I oppgavedialogen ute i veileder for oppdrag:

 

Visning ute i avtalen:

 

Feltet Avtaletekst

Her oppgis den tekst som er knyttet til oppgaven, som er nødvendig for at avtalen skal være fullstendig. Teksten som ligger her vil bli lagt inn under tabellen i avtalen på det tjenesteområdet som oppgaven ligger under. 

 

Fanen Frister

Er det satt frekvens, dato og måned under fanen for Avtale vil dette arves inn hit når haken settes på.

Dersom en ønsker kan en allerede her i oppgaveregisteret sette på standard frekvens, dato og måned og bare endre når ute i veileder for oppdrag. Systemet har forhåndsutfylt lovpålagte frister, slik at disse vil komme automatisk når oppgaven velges i veilederen.

På fanen avtale er følgende fylt ut:

PÅ fanen Frister arves innlegging fra avtalefanen:

Månedfristene kan redigeres rett i tabellen:

Eks moms som forfaller den 10 om 2 mnd, foruten ved 3 termin mai og juni, hvor forfall er den 31. august:

 

UKEFRISTER

Dersom frekvensen settes til løpende under Avtale - vil forslaget i fanen for frister se slik ut:

Valget kommer automatisk til ukentlig på fanen for frister, eks her er at fristen skal komme hver onsdag og fredag. 

 

Ved ukentlige frister vil det ikke kommer datoer nedover i en tabell - vil bare stå hvilke dager fristene vil bli opprettet på:

 

Samme skjer ved valget 2-ukentlige frister - her kan en velge mellom odde- eller partallsuker:

 

Fanen Avstemming

Under denne fanen kan en legge et avstemmingsskjema som en ønsker skal følge oppgaven ut i fristlisten. Word og Excel skjema må ha formatet Docx og Xlsx for at funksjonaliteten skal fungere. 

Når et skjema lastes opp settes dagens måned som gyldighetsmåned, det vil si at skjema kun er gyldig fra den måneden og fremover. Skal skjema benyttes på en tidligere periode må egenskapene på skjema endres.

Det kan legges inn flettekoder på skjema, trykk her for å se tilgjengelige flettekoder. 

Sette gyldighetsdato

Ved opplastning av skjema i Mars 2019 settes gyldighetsdatoen automatisk til den måned som skjema lastes opp:

 

For at skjema skal være gyldig  i periodene før mars - må dokumentets egenskaper endres:

Marker filen - velg alternativer - velg egenskaper - legg inn riktig dato - trykk ok:

 Avstemmingsskjema med endret gyldighetsmåned:

Skjema vil fremkomme på fristen under følgende knapp:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse