Lønn

Midlertidige regler som følge av Covid-19

Reduksjon i arbeidsgiveravgiften:

27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon på 4 % for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). 

Det innføres også en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard, der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Kompensasjonsordningen omfatter bare arbeidsgivere som ville ha betalt arbeidsgiveravgift hvis satsen ikke hadde vært null. Les informasjon på Skatteetatens sider.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Skatteetaten korrigerer så kravet om innbetaling av arbeidsgiveravgift før avgiften forfaller til betaling.Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.

Utsatt frist for 2. termin for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn: Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Utsatt frist for 3. termin for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn: Betalingsfristen for 3. termin utsettes til 15.10. (Ordinær frist er 15.7.) I siste del av september får arbeidsgiverne en faktura for 3. termin med fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift enn normalt. Skatteetaten oppfordrer til å vente med å betale 3. termin til dere får fakturaen så dere vet hva den reduserte arbeidsgiveravgiften er.

 

Endre forfallsdato i Go for betaling av terminoppgjøret :

Opprett betaling fra rapporten "Terminoppgjør fra Altinn":

mceclip0.png

Endre til ny forfallsdato. Fjern haken for opprett skattebetaling, da dette ikke har utsatt frist. Opprett betaling for aga og finansskatt.

Fristen for betaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020. For mer informasjon les på siden hos Skatteetaten.

Terminbeløpet for skattetrekk må opprettes som egen betaling. Trykk opprett betaling og velg riktig termin. Det vil nå være kun skattebeløpet som viser saldo med forfall 15.5.2020

mceclip1.png

 

A-meldingene skal sendes til vanlig frister (innen den 5. i måneden etter utbetalingen av lønn ol.)

 

 

Forskuttering av lønnskompensasjon ved permittering - arbeidsgiveravgift:

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte opp til 6G. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

NAV opplyser at de utvikler en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai. Når løsningen er klar vil arbeidsgiverne som har forskuttert lønn få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. Basert på arbeidsgivers søknad om refusjon vil NAV samordne slik at det ikke blir utbetalt lønn og dagpenger for samme periode.

Arbeidsgiver som forskutterer slik lønn skal for øvrig trekke skatt og innrapportere slik lønn på samme møte som annen lønn. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering. Arbeidsgiver betaler da arbeidsgiveravgift på den terminen som lønnen utbetales. Når arbeidsgiver får refundert beløpet fra NAV reduseres arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget tilsvarende, for den terminen refusjonen utbetales.

Ordningen med refusjon av arbeidsgiveravgift skal praktiseres på samme måte som ved refusjon av sykepenger mv. slik at du får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk blir refundert. Fradraget kan først gjøres gjeldende i den måneden refusjonen fra Arbeids- og velferdsetaten foreligger.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april eller senere gjelder ikke refusjonsordningen. 

 Les mer hos Skatteetaten.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse