Timeføring

Timeinnstillinger

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du setter opp ulike innstillinger for timeføring i Go.

Gå til menyen Innstillinger > Time >Timeinnstillinger

Innstillingene som du setter her vil gjelde for både timeregistrering på web og mobil.

Timeinnstillingene består av delmenyer. Disse er:

  • Generelt
  • Fakturaforslag
  • Normaltid
  • Timearter
  • Påslag
  • Fleksitidsaldo
  • Bokføring av timer (periodisering)

Nedenfor gjennomgår vi de ulike menyene og innstillingene som kan gjøres her.

 

Generelt
I denne menyen kan du velge hvilke felter du ønsker skal være tilgjengelig når du fører timer.

"Aktivitet" er felt som må fylles ut som standard, noe som betyr at det alltid må registreres en aktivitet og hva som har blitt gjort når du fører timer. 

Ønskes det mulighet for føre for eksempel overtid eller andre typer timearter, så kan felt for "timeart" krysses ut.

Hvis det er behov får å føre timer på annen avdeling en den ansatte sin avdeling, må det settes hake for "Avdeling".

Prosjektkode og delprosjektkode vises bare i timelisten hvis en ønsker en slik spesifikk oversikt. Her kan du også velge om du vil vise klokkeslett, stoppeklokke, trekk av pause, fakturerbar tid og timepris i timeføringen. Vær oppmerksom på at de feltene kun framkommer i dagsvisningen og i hurtigregistreringen. Det er ikke mulig å kun velge stoppeklokke uten klokkeslett, da stoppeklokkefunksjonen er avhengig av å kunne registrere start- og stopptid.

Standard timepris: Tilsvarer timesats på overordnet nivå. Les mer om prisfastsetting i Go her

Rekalkuler transaksjoner: Hvis det er gjort prisendringer i programmet og det er ønskelig at prisene skal ha tilbakevirkende kraft,må transaksjonene rekalkuleres dvs. oppdatere prisene på  transaksjonene som allerede er ført. Dette gjøres ved å trykke "Rekalkuler transaksjoner".

 

mceclip0.png

 

 

 

Fakturaforslag

Det er mulig å velge om fakturaforslag skal brukes eller ikke på klienten. Dette er spesielt nyttig for de klientene som bruker tredje-parts systemer til fakturering.

For å fjerne fakturaforslaget fra menyen og også mulighet til å kunne fakturere fra andre områder i GO. Så kan hake for "Bruk fakturaforslag" fjernes. Default vil denne checkboxen alltid være på.

 

 

Produkter: Salgskontoer kan kun registreres på produktnivå dvs. via Meny > Produkter . Via Meny > Timeinnstillinger > Fakturaforslag registreres det hvilken produkter/salgskontoer som skal brukes ved timefakturering, fastprisfakturering, viderefakturering av kostnader og fakturapåslag. 

 

Fakturalinjer:
Fakturering av timer: Ordrelinjene kan vise "Sum per aktivitet", dvs aktivitetsnavn og sum pr aktivitet på ordrelinjen. NB! Hvis dette valget er satt, kan produktet overstyres på aktiviteten via Timeinnstillinger > Aktiviteter. Dvs at aktivitetene kan ha ulike salgskontoer.

Hvis det velges "Sum per ansatt" ved fakturering av timer, så står den ansattes navn og sum timeantall på ordrelinjen.

Velges det "Sum totalt", vil produktet for "Timer" stå på ordrelinjen samt totalsummen av timeføringen uavhengig av ansatte og aktiviteter. NB! Her vil det alltid stå 1 i antall.

Fakturering av fastprisprosjekt: Ordrelinjen viser produktet som er valgt for "Fastpris".

Viderefakturering av kostnader: Ordrelinjen viser produktet for "Kostnader" på ordrelinjen.

Påslag kostnader: Tilsvarer eget påslag ved viderefakturering av kostnader.Det vil være egen ordrelinje med dette produktnavnet.

Påslag honorar: Benyttes fakturapåslag ved timefakturering og fastprisfakturering, vil produktet som er valgt for "Påslag honnorar" stå på egen ordrelinjen.

 

Fakturadetaljer vedlegg: er det ønskelig å legge ved timeliste som fakturavedlegg kan dette gjøres under "Fakturadetaljer". He kan en velge om denne skal vises med bare ansattnummer eller om ansattnavn også skal være med. Default innstilling på denne vil være "ansattnummer"

 

Normaltid
Vis normaltid i timelisten: Normaltid registreres for måling av oppfylt arbeidstid og for utregning av fleksitidssaldo. Normaltid regnes fra når de ansatte skal starte med timeføringen.
Avvikende normaltid på den enkelte ansatte registreres via Meny > Kontakter > Ansatte > Timeregistrering

Registrer avspasering i timeliste: Hvis det er ønskelig å dokumentere avspaseringen i timelisten, kan dere legge til en fast timeføringlinje hvor avspaseringstimene registreres. Resultatet utgjør det samme som om det ikke føres timer. 

Normaltid må være oppnådd før godkjenning tillates: Denne innstillingen fører til at den ansatte ikke får godkjent timelisten pr uke eller sendt inn timelisten sin hvis ikke normaltiden hans er oppnådd. Dette kan være en kjekk funksjon da "den tvinger" den ansatte til å skrive timer.
NB! Timelønnede har vanligvis ikke normaltid, så det må derfor settes 0% i normaltid i ansattkortet ved bruk av denne innstillingen ellers får de ikke godkjent eller sendt inn timelisten sin. 

mceclip1.png

 

Timearter
Ved oppretting av ny klient følger et standard register med timearter.

Standard timeart: Den timearten som er mest brukt på klienten.

Timeart "Ordinær tid" er ikke nødvendig å opprette og er heller ikke tilknyttet en lønnsart, da timearten er beregnet for å brukes til ansatte med fastlønn. Denne timearten vil ikke overføres til GO lønn. "Ordinær tid" tilsvarer 100% fleksitid, 100% kostnad og ingen timeart.

Timearten "Timelønn" med lønnsart 120 brukes til ansatte som er lønnet pr time. Det anbefales at denne timearten registreres som standard timeart i ansattkortet til timelønnede, slik at det unngås å føre timer på feil timeart. 

Timearter med mer enn 0% fleksitid påvirker fleksitidssaldo. 

Timarter opprettes via knappen "Legg til". 

Kostpris: Her angis hvor stor andel av kostpris som skal gjelde ved bruk av timearten. Kostpris registreres på den ansatte. 

Det er kun timearter med tilknyttet lønnsart som overføres til lønn. Ved manglende lønnsart opprettes den via Meny > Innstillinger > Lønn > Lønnsarter.

Fjern hake for "Aktiv" hvis en timeart ikke skal være tilgjengelig mer ved timeføring.

mceclip2.png

Påslag

Påslag og avrunding på fakturerbar tid.


Påslag fakturerbar tid: Denne innstillingen øker fakturerbar tid. Fakturerbar tid er den tiden kunden ser på fakturaen.

Minimum fakturerbar tid: Hvis det eksempelvis velges at minimumsregistrering skal avrundes til nærmeste kvarter (00:15), vil en registrering på under 15 minutter bli avrundet (0,25t).

Avrund fakturerbar tid opp til nærmeste: Hvis det eksempelvis velges å avrunde opp til nærmeste halvtime (00:30), vil en registrering på mellom 15 minutter (minimumsregistreringen) og 30 minutter få en fakturerbar tid på 30 minutter (0,50t).

NB! Avrunding skjer etter påslag.

 

Fakturapåslag


Påslag kostnader: Oppretter en egen ordrelinje med beløp som tilsvarer ønsket prosentpåslag ved viderefakturering av kostnader.

Påslag honorar: Oppretter en egen ordrelinje med beløp som tilsvarer prosentpåslaget ved fakturering av timer og fastpris.

mceclip3.png

 

Fleksitidssaldo

Det er enkelt å overføre fleksitidssaldo på alle ansatte ved årsskifte. Les mer om dette her.

Her kan man også regulere fleksitiden ved behov, men vær oppmerksom på at reguleringen ikke vil være sporbar, og at det er saldo for januar som blir endret som igjen regulerer dagens fleksitidssaldo.

For å regulere fleksitiden anbefales det å registrere minustid og eventuelt slette linjene på lønnskjøringen, eller føre ekstra tid i timelisten alt etter behov.

mceclip4.png

Bokføring av timer

Denne funksjonen er beskrevet nærmere her.

Ferie og Fravær

Denne funksjonen er beskrevet nærmere her

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse