API

Factoring via API

Generell funksjonalitet

Go har en dedikert API løsning for factoring, og factoringtilbydere anbefales å integrere mot denne. Løsningen i Go er lagt opp slik at faktura skapes og bokføres i Go, men selve leveringen av faktura til kunden utføres av factoringselskapet som er integrert. Informasjon om kontonummer, pantsettingstekst og annet påføres av factoringtilbyder før faktura leveres til kunden. Factoringtilbyder posterer deretter innbetalinger, forskuttering, kostnader og renter tilbake til Go samt status på den enkelte faktura, avhengig av de ulike hendelsene som skjer i et factoringløp.

Når integrasjon mot factoringselskap tas i bruk, vil det som regel være nødvendig å gjøre et oppsett (en "mapping") av hvilke kontoer som skal være i bruk, slik at integrasjonen overfører posteringer på riktig konto i Go. Blant annet må det settes opp en dedikert konto/reskontro for mellomregninger med factoringselskapet ("finanskonto").

Les mer om integrasjon med factoring her.

Spesifikk funksjonalitet

For integrasjoner som har integrert mot den dedikerte factoringfunksjonen i vårt API, vil generering av faktura og levering av disse fungere på samme måte sett fra Go. 

Det kan imidlertid være variasjon i tjenestetilbudet til factoringtilbyderen, samt hvordan hendelser bokføres tilbake til Go:

  • Factoringselskap tilbyr forskuttering/finansiering av fordringer
  • Factoringselskap tilbyr kjøp av fordringer
  • Factoringselskap posterer renter løpende eller ved avregning
  • Factoringselskap avregner løpende eller mer samlet

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert factoring mot Go, finnes her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse