Regnskap

Informasjon om ny MVA-melding fra 01.01.2022

Hva er nytt?

Mva-periode som starter fra og med 01.01.2022, skal rapporteres til Skatteetaten/Altinn i ny struktur og format. Ny mva-melding får et annet utseende og skal rapporteres med aggregerte tall per mva-kode i en dynamisk liste og ikke i et fast oppsett med aggregerte tall i nummererte poster som i dag.

Mva-spesifikasjon

Et helt nytt element som kommer med ny mva-melding, er angivelse av mva-spesifikasjon. I Go vil dette kunne settes på transaksjonsnivå, hvor spesifikasjonen angis i selve bokføringen. Posteringer som skal mva-spesifiseres vil være alt som gjelder:

  • Justering
  • Tap på krav
  • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift
  • Uttak

Mva-spesifikasjoner skal ikke angis for mva-posteringer før 01.01.2022.

I ny mva-melding vil posteringer angitt med mva-spesifikasjon, aggregeres i Go på egne linjer per mva-kode, per mva-spesifikasjon.

Skatteetaten har innført dette for å få en bedre speiling av regnskapet.

NB: Det er kun virksomheter som skal levere ny mva-melding, at bruk av mva-spesifikasjoner vil være et krav fra Skatteetaten. De som fortsatt skal levere på gammel mva-melding, trenger ikke angi disse spesifikasjonene, selv om det vil være mulig å gjøre dette i Go per 01.01.2022.

Merknader

I dagens melding er det mulig å legge til egendefinert kommentar til selve meldingen før innsending og signering. I ny mva-melding vil det i tillegg være mulig å legge til kommentar/merknad til hver enkelt mva-kode linje. Merknader og kommentarer kan velges fra en strukturert liste, eller angis som fritekst.

Skatteetaten har implementert strukturerte kommentarer/merknader for at disse kan leses maskinelt som igjen gjør at behandlingen av mva-meldingen vil gå mye raskere.

Vedlegg

I ny mva-melding vil det også være mulig å laste opp inntil 50 vedlegg for å dokumentere mva-meldingen som skal rapporteres, hvis dette er nødvendig.

Korrigeringer og tillegg

Blir det gjort korrigeringer og/eller tillegg som vil påvirke en allerede rapportert periode, vil det ikke lenger være mulig å sende en tilleggsmelding, kun korreksjonsmelding.

Sist rapporterte mva-melding for perioden blir den gjeldende.

Hvem vil dette gjelde for?

I første omgang vil dette gjelde for alle selskaper som rapporterer alminnelig næring (RF-0002) og primærnæring (RF-0004).

Skatteetaten vil trolig ikke være klar for å motta disse meldingene i ny struktur og format før i 2023 for selskap som leverer melding for omvendt avgiftsplikt (RF-0005) og merverdiavgiftskompensasjon (RF-0009). Disse selskapene må fortsette å levere på nåværende melding for mva-perioder etter 01.01.2022, fram til Skatteetaten kommer med annen beskjed.

Innsending

For de som skal levere ny type mva-melding, har PowerOffice automatisert innsendingsprosessen.

Det vil ikke lengre være nødvendig å logge inn i Altinn's brukerflate for å få signert mva-meldingen med uthenting av tilhørende betalingsopplysninger. Signering gjøres fra Go's brukerflate såfremt at brukeren som rapporterer, har signeringsrett for selskapet i Altinn.

I denne prosessen vil mva-meldingen bli validert for eventuelle feil før overføring til Altinn, og betalingsopplysninger og kvittering hentes tilbake til Go etter signering. Betaling kan så opprettes, basert på mottatte opplysninger.

Prototype

Under ligger en prototype av hvordan den nye mva-meldingen vil kunne se ut i Go.Ny_mva_melding_prototype.png

 

Etter migrering (implementasjon av ny mva-melding), hva skjer og hva må gjøres:

Etter implementasjon av ny mva-melding, vil det være bygget støtte for å levere mva-melding i nytt format for følgende typer mva-melding:

  • Alminnelig næring
  • Primærnæring
  • Omvendt avgiftsplikt
  • Merverdiavgiftskompensasjon

Skatteetaten har, som nevnt ovenfor, ikke bygget støtte for å kunne motta ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon. Disse må fortsatt leveres manuelt i opprinnelig format i Altinn, fram til Skatteetaten har klargjort for mottak av disse. Go vil kunne sende inn disse typer mva-meldinger i nytt format via automatisk innsendingsløp, så snart Skatteetaten kan motta dem.

I Go blir det også støtte for alle mva-perioder som en mva-melding kan leveres på.

Siden Go ikke vet hvilken mva-melding klienten skal rapportere ved migrering, vil alle klienter bli angitt med alminnelig næring med det periodeintervallet som allerede er satt.

Mva-innstillingene som i dag ligger under Innstillinger - Finans, vil bli fjernet og lagt inn som et eget punkt under Innstillinger.

Estimert implementasjon av ny mva-melding i Go, vil være medio desember 2021.

Alminnelig næring (RF-0002)

For klienter som skal levere mva-melding for alminnelig næring, må ingen endringer gjøres. Det er etter migreringen mulig å endre til å levere på et nytt periodeintervall som ikke er mulig å sette i Go før migrering. Riktig mva-periode må da angis.

Første mva-periode i 2022 kan rapporteres via automatisk innsendingsløp fra Go.

Primærnæring (RF-0004)

For kllienter som skal levere mva-melding for primærnæring, må mva-meldingstype settes til primærnæring i mva-innstillingene. Kontrollér periodeintervallet.

Første mva-periode i 2022 kan rapporteres via automatisk innsendingsløp fra Go. For de med årlig rapportering, skal ikke første mva-melding i nytt format rapporteres før i 2023.

Omvendt avgiftsplikt (RF-0005)

For klienter som skal levere mva-melding for omvendt avgiftsplikt bør mva-meldingstype settes til omvendt avgiftsplikt i mva-innstillingene. Kontrollér også periodeintervallet. Det må også angis at mva-meldingen skal rapporteres manuelt i Altinn siden Skatteetaten foreløpig ikke har bygget støtte for mottak av denne type mva-melding i nytt format.

Mva-perioder fra og med 01.01.2022 må enn så lenge rapporteres manuelt i Altinn som tidligere i opprinnelig format. Mva-meldingen skal kun posteres i Go. 

Merk: I Go vil mva-meldinger fra og med 2022, bli presentert i nytt format, selv om disse ikke skal rapporteres i dette formatet. Basert på benyttede mva-koder, må bruker manuelt regne seg til beløpene som skal angis i mva-meldingen ved manuell rapportering i Altinn.

Merverdiavgiftskompensasjon (RF-0009)

For klienter som skal levere mva-melding for merverdiavgiftskompensasjon bør mva-meldingstype settes til merverdiavgiftskompensasjon i mva-innstillingene. Kontrollér også periodeintervallet. Det må samtidig angis at mva-meldingen skal rapporteres manuelt i Altinn siden Skatteetaten foreløpig ikke har bygget støtte for mottak av denne type mva-melding i nytt format.

Mva-perioder fra og med 01.01.2022 må enn så lenge rapporteres manuelt i Altinn som tidligere i opprinnelig format. Mva-meldingen skal kun posteres i Go. 

Merk: I Go vil mva-meldinger fra og med 2022, bli presentert i nytt format, selv om disse ikke skal rapporteres i dette formatet. Basert på benyttede mva-koder, må bruker manuelt regne seg til beløpene som skal angis i mva-meldingen ved manuell rapportering i Altinn.

Fellesregistrering

Siden Go ikke har konsernfunksjonalitet, vil det ikke bli noen endring på innsending for slike selskaper. Korrekt type mva-melding med riktig mva-periode bør settes i mva-innstillingene. Det må samtidig angis at mva-meldingen skal rapporteres manuelt i Altinn. 

Mva-meldingen skal kun posteres i Go, hvor mva-meldingene i fellesregistreringen må konsolideres og rapporteres manuelt i Altinn som tidligere.

Delt næring

Det er ikke bygget støtte for å kunne rapportere mva for virksomheter som opererer med delt næring. Dette må fortsatt rapporteres manuelt. Tallene hentes ut via egendefinert mva-periode som i dag.

Det anbefales likevel at hovednæringen angis i mva-innstillingene med dennes tilhørende mva-periode. Det må samtidig angis at mva-meldingen skal rapporteres manuelt i Altinn. 

Mva-meldingen skal kun posteres i Go.

Merk: Levering av mva-meldinger som gjelder mva-perioder FØR 01.01.2022 skal leveres på samme måte som før i gammelt format (alminnelig næring og primærnæring), selv om selve rapporteringen til Altinn skjer etter denne dato.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse