Ferie og Fravær

SSB Egenmeldt sykefravær

Under menypunktet Rapporter > Ferie og fravær ligger det en rapport for innsending av statistikk for egenmeldt sykefravær til SSB. Denne heter SSB Egenmeldt sykefravær.

 

mceclip1.png

Rapporten er en ren statistikk-rapport som sender inn pålagt rapportering av egenmeldt sykefravær til Altinn/SSB.

Tilgangen til denne rapporten er rollestyrt via Brukere > Roller

 

mceclip0.png

 

SSB-rapporten henter automatisk alle egenmeldte sykefravær som er registrert på de ansatte via Ferie og fraværsmodulen. Intervallet for innrapporteringen er satt fra SSB sin side til hvert kvartal.

Ved å klikke seg inn på rapporten kommer brukeren først til en oversikt over de 4 rapportene som skal sendes inn hver år.

 

mceclip2.png

I denne oversikten kan det gjennom nedtrekksmenyer øverst, velges hvilken virksomhet det skal rapporteres på og hvilket år det skal sendes inn på.

Her er det også en kolonne for status som viser hvor i løpet en innsending er:

- Utkast

- Utkast - sist endret av

- Sendt til Altinn (dato og av hvem)

Når bruker har klikket seg inn på selve rapporten så vil det øverst i rapporten være forhåndsutfylt informasjon om virksomheten det skal rapporteres på. All informasjon som sendes inn hentes fra virksomheten som er lagt inn under Meny > Firmainnstillinger > Virksomheter. Dette er Navn, adresse, kommune og virksomhetsnummer. Det er derfor viktig at informasjonen som ligger under virksomheter i firmainnstillinger er korrekt.

 

Beskrivelse av filter og kolonner:

NB! For at egenmeldt sykefravær på de ansatte skal kommer med i rapporten, er det viktig at det er satt kjønn på alle ansatte i ansattkortet. Hvis en eller flere mangler dette, så vil det komme en melding i rapporten om hvem dette gjelder. Kjønn kan da settes direkte via ansattkortet ved å trykke på blått navn på den/de det gjelder. På denne måten trenger en ikke å forlate rapporten for å gjøre endringene.

 

mceclip3.png

 

Forhåndsutfylte kolonner i rapporten:

 

Tillat egenmeldt sykefravær over 3 sammenhengende kalenderdager? - Fylles ut automatisk etter om det er valgt IA-regler eller ikke, dette gjøres under innstillinger på Ferie og fravær

Hvor mange kalenderdager kan et enkelt tilfelle av egenmeldt fravær vare? - Fylles ut automatisk etter om det velges IA-regler eller ikke under Innstillinger på Ferie og fravær.

Har "selskapet" hatt egenmeldt sykefravær i X. kvartal? - Her fylles det inn automatisk Ja eller Nei etter det som er registrert av egenmeldt fravær på virksomheten. 

Antall personer med egenmeldt sykefravær, fordelt på kvinner og menn - Fylles ut automatisk med antall som er registrert i ferie og fraværsmodulen, fordelt på kjønn.

Antall registrerte egenmeldinger, fordelt på kvinner og menn - Fylles ut automatisk med antall dager som er registrert i ferie og fraværsmodulen

Antall registrerte dagsverk med egenmeldt sykefravær (en desimal), fordelt på kvinner og menn - Fylles ut automatisk ved at dagsverk beregnes i timer delt på normaltiden. F.eks hvis en ansatt jobber 4 timer per dag så beregnes ett  dagsverk slik: 4/7,5 = 0,5 dagsverk.

Kommentar - Det er lagt inn et kommentarfelt i rapporten hvor det er mulig å legge ved beskjeder til SSB. Dette er et rent fritekstfelt.

NB! Hvis selskapet ikke har hatt egenmeldt sykefravær i siste kvartal vil bare del 1 av rapporten vises. Blir det valgt "Nei" på spørsmålet "har selskapet hatt egenmeldt sykefravær i X. kvartal", så vil det ikke komme frem flere felter. Selskapet må likevel sende dette inn til Altinn/SSB.

For utfyllende informasjon om innsending av skjema og innhold kan dette leses på SSB sine nettsider. Det er alltid SSB som sitter med korrekt informasjon om gjeldene regler for innsending og tidsfrister. https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/egen-sykefravar?fane=veiledning

 

Det anbefales at alle data som er forhåndsutfylt sjekkes slik at det sendes inn riktig statistikkgrunnlag. Det er mulig å redigere data som er forhåndsutfylt, enten via innstillinger, ferie og fraværsmodulen eller direkte i rapporten.

Når alle data er sjekket og funnet i orden, så kan rapporten sendes til Altinn via den grønne "Send"-knappen nederst i skjemaet. Bruker sendes da tilbake til hovedsiden og under kolonnen "Status" vil det komme informasjon om sendingen gikk igjennom eller om den feilet. 

 

For å kunne sende inn SSB-rapporten direkte til Altinn, må GO være integrert med Altinn via systeminnlogging. Det må opprettes Datasystem-ID og passord. Dette kan settes opp i Altinn. Les mer om det her.

 

Endring av innsendt rapport:

En rapport som allerede er sendt inn til Altinn, kan endres.

Bruker må da klikke seg inn på den innsendte rapporten, trykke på "Rediger"-knappen nederst i rapporten.

 

mceclip4.png

 

Skjemaet åpnes da opp for å kunne redigeres. Redigeringen kan skje på 2 måter:

  • Hvis det er endret på en en eller flere egenmeldinger i ferie og fraværsmodulen, og dette gjør at nytt skjema må sendes inn, så må tallene i skjemaet oppdateres. Dette gjøres ved at det opprinnelig tallet i skjemaet slettes. Da vil det nye endrede tallet automatisk bli oppdatert. Det vil si at det gamle tallet må fjernes for at nytt oppdatert tall skal fremkomme.
  • Det er også mulig å overskrive tallene i skjemaet og sende det inn på nytt, men vi anbefaler å endre i ferie og fraværsmodulen hvis dette er mulig. Det vil gi den mest riktige oppdateringen også for den ansatte.

Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger en rapport kan sendes inn til Altinn. SSB legger den sist innsendte rapporten til grunn for statistikkgrunnlaget. Les mer om dette på SSB sine nettsider:

https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/egen-sykefravar?fane=veiledning

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse