Regnskap

Definer mva-innstillinger

Meny > Innstillinger > Mva-innstillinger

Her redigeres klientens oppsett for mva (merverdiavgift). Som standard opprettes en klient med

 • mva meldingstype "Alminnelig næring" og tomånedlig periodeintervall (hvis mva-registrert).
 • mva meldingstype "Ingen rapportering" (hvis ikke mva-registrert)
 • mva-meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" og låst tomånedlig periodeintervall, samt "Alminnelig næring" og tomånedlig periodeintervall (hvis mva-registrert og kompensasjonsberettiget)
 • mva-meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" og låst tomånedlig periodeintervall, samt "Omvendt avgiftsplikt" og låst kvartalsvis periodeintervall (hvis ikke mva-registrert og kompensasjonsberettiget)
 • mva-meldingstype "Alminnelig næring" med tomånedlig periodeintervall samt "Primærnæring" (hvis registrert for både alminnelig og primærnæring).

Generelt

Mva-innstillinger_generelt.png

 • Fjern hake om virksomheten ikke er mva-registrert. Gjøres dette, skjules mva reg.nr. (les forøvrig mer om fakturering og bilagsføring når klient ikke er mva-registrert). Mva-reg.nr fylles automatisk inn fra Foretaksregisteret ved opprettelse av klient dersom bedriften er mva-pliktig (klientens org.nr). 
 • Angi om klienten er kompensasjonsberettiget. 
  • For virksomheter som angis som kompensasjonsberettiget, vil mva-kode registeret utvides med mva-koder for kompensasjon (K-koder). Disse MÅ benyttes ved bokføring av merverdiavgiftskompensasjon for at mva-melding(er) i systemet skal genereres korrekt.
  • Er virksomheten kompensasjonsberettiget, kan systemet varsle revisor via e-post når  kompensasjonsmeldingen er overført via integrasjon og klar til attestasjon. E-posten vil inneholde lenke inn til gjeldende kompensasjonsmelding. Sett hake om revisor skal varsles og legg inn revisors e-post.

Mva-innstillinger_komp_varsle_revisor.png

 • Sett hake for "Rapporter mva-melding manuelt i Altinn/Skatteetatens portal for mva-meldinger" hvis klienten inngår i en fellesregistrering, uansett mva-meldingstype.
  • Årsak: Verken Go eller Skatteetaten/Altinn har konsolideringsfunksjonaliet for mva-meldinger. Konsolidering av mva-meldinger må derfor gjøres manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger. Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet.
 • Er virksomheten registrert for både alminnelig og primærnæring (delt næring) må det angis hvilket regnskapsår denne innstillingen skal gjelde fra. 
  • Er det i tillegg aktivert for landbruk, vil det være mulig å velge type gruppering av klientens mva-føringer til sin respektive mva-melding.
   • Avdeling
    • I fanekort "Mva-melding" angis hvilke avdelinger som skal knyttes til alternativ mva-melding. Se mer utdypende forklaring nederst i denne artikkelen.
   • Landbruksavdeling
    • Alle mva-føringer med landbruksavdeling 20 (jordbruk) og 30 (skogbruk) vil komme inn i mva-melding for primærnæring. Alle andre mva-føringer med landbruksavdeling 10, 60 og 90, samt eventuelle føringer uten landbruksavdeling vil komme inn i mva-melding for alminnelig næring. Merk: Virksomheter som i tillegg driver primærnæring som ikke er jordbruk eller skogbruk (eksempelvis fiske), må kontere bilag med vanlig avdeling og gruppere etter disse (ikke gruppere på landbruksavdeling). 

Mva-innstillinger_mva-melding_delt_naering.png

 •  Avrunding
  • Differanse mellom sum systemkontoer og sum mva-melding for gitt periode føres automatisk mot angitt konto ved postering/rapportering av mva-melding. Er det ikke ønskelig at differansen automatisk føres bort, må konto fjernes.

Mva-melding

Mva-innstillinger_mva-melding.png

 • Angi mva-meldingstype klienten skal rapportere på.
  • Er klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være:
   • Alminnelig næring 
   • Primærnæring 
   • Kompensasjonsmelding med tilhørende melding for alminnelig- eller primærnæring, om klienten er kompensasjonsberettiget (for terminer fra 2023). 
   • Alminnelig- og primærnæring, om klienten er registrert for begge næringene (for terminer fra 2023).
  • Er ikke klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være: 
   • Ingen rapportering
   • Omvendt avgiftsplikt 
   • Kompensasjonsmelding med tilhørende melding for omvendt avgiftsplikt, om klienten er kompensasjonsberettiget (for terminer fra 2023).
 • Angi mva-perioden klienten skal rapportere på.
  • Tilgjengelige valg er:
   • Ukentlig
   • Halv-månedlig
   • Månedlig
   • Tomånedlig
   • Kvartalsvis
   • Halv-årlig
   • Årlig
  • Melding for merverdiavgiftskompensasjon og omvendt avgiftsplikt har faste termin-intervaller (h.h.v. tomånedlig og kvartalsvis) og kan ikke endres.
 • Angi oppgjørskonto mva-meldingen skal posteres mot.
  • For klienter som leverer flere typer mva-meldinger, kan oppgjørskonto defineres per mva-melding.
   • Standard oppgjørskonto er 2740
   • Mulig å overstyre oppgjørskonto mva til kontoer i serien 164x og 274x.

Er klienten registrert for både alminnelig og primærnæring (delt næring) må man angi hvilken mva-melding som skal være hovedmelding/type og hvilken som skal være alternativ melding/type. De forskjellige næringene må angis på avdeling og avdelingene knyttes til den aktuelle mva-meldingen de tilhører. Avdelinger som ikke knyttes til en mva-melding vil automatisk få tilknytning til hovedmeldingen.

Er klienten aktivert for landbruk er det mulig å styre mva-føringer til riktig mva-melding ved å gruppere på landbruksavdeling (ikke vanlig avdeling). Se forklaring lenger opp i denne artikkelen.

Mva-innstillinger_mva-melding_delt_naering.png

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse