Regnskap

Om ny MVA-melding fra 2022

Se den nye- MVA-melding her: https://youtu.be/ILdt4wpSy3I

MVA-periode som starter fra og med 01.01.2022, skal rapporteres til Skatteetaten/Altinn i ny struktur og format. Dette gjelder likevel bare virksomheter som skal levere MVA-melding for alminnelig næring og primærnæring.

De som leverer MVA-melding for omvendt avgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon, skal fortsatt levere gammel type melding (RF-0005 og RF-0009). Skatteetaten vil trolig ikke være klar for å motta disse meldingene i ny struktur og format, før i 2023.

Ny MVA-melding får et annet utseende og skal rapporteres med aggregerte tall per MVA-kode i en dynamisk liste og ikke i et fast oppsett med aggregerte tall i nummererte poster som fram til 31.12.2021.

Merk: Alle beløp er angitt med motsatt fortegn, sett opp mot hvordan saldo per MVA-kode framkommer i regnskapet. Dette gjelder også i presentasjonen av MVA-meldingen i Go. Alle beløp er også avrundet ned til nærmeste krone.

MVA-meldingen, slik den ser ut i Skatteetatens portal for MVA-meldinger.

MVA-melding_portal_Skatteetaten.png

MVA-spesifikasjon

Et helt nytt element som kommer med ny MVA-melding, er angivelse av MVA-spesifikasjon. I Go vil dette kunne settes på transaksjonsnivå, hvor spesifikasjonen angis i selve bokføringen. Posteringer som skal MVA-spesifiseres vil være alt som gjelder:

  • Justering
  • Tap på krav
  • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift
  • Uttak

MVA-spesifikasjoner skal ikke angis for MVA-posteringer før 01.01.2022.

I ny MVA-melding vil posteringer angitt med MVA-spesifikasjon, aggregeres i meldingen på egne linjer per mva-kode, per MVA-spesifikasjon.

Skatteetaten har innført dette for å få en bedre speiling av regnskapet.

NB: Det er kun virksomheter som skal levere ny MVA-melding, at bruk av MVA-spesifikasjoner vil være et krav fra Skatteetaten. De som fortsatt skal levere på gammel type melding (RF-0005 og RF-0009), trenger ikke angi disse spesifikasjonene, selv om det vil være mulig å gjøre dette i Go per 01.01.2022.

Merknader

I gammel MVA-melding er det mulig å legge til egendefinert kommentar til selve meldingen før innsending og signering. I ny MVA-melding vil det i tillegg være mulig å legge til kommentar/merknad til hver enkelt MVA-kode linje. Merknader og kommentarer kan velges fra en strukturert liste, eller angis som fritekst.

Skatteetaten har implementert strukturerte kommentarer/merknader for at disse kan leses maskinelt som igjen gjør at behandlingen av MVA-meldingen vil gå mye raskere.

Merk: IKKE angi egendefinerte merknader som er selvforklarende eller allerede fremgår av MVA-meldingen. Eksempler på dette kan være:

  • Hvilken type MVA-melding som sendes inn (dette står i meldingen)
  • Hvilken periode MVA-meldingen gjelder (dette står i meldingen)
  • At virksomheten ikke har omsetning i perioden (dette fremgår av meldingen selv når der ikke er rapportert grunnlag for utgående MVA)

Spørsmål skal heller ikke stilles til Skatteetaten i en slik egendefinert merknad. Kontakt Skatteetaten direkte, ved spørsmål.

Dette fordi MVA-meldinger med egendefinerte merknader stopper hos Skatteetaten for manuell behandling. Konsekvensen er merarbeid for Skatteetaten og forsinket MVA-oppgjør.

Vedlegg

I ny MVA-melding vil det også være mulig å laste opp inntil 57 vedlegg for å dokumentere meldingen som skal rapporteres, hvis dette er nødvendig.

Korrigeringer og tillegg

Blir det gjort korrigeringer og/eller tillegg som vil påvirke en allerede rapportert periode, vil det ikke lenger være mulig å sende en tilleggsmelding, kun korreksjonsmelding.

Sist rapporterte MVA-melding for perioden blir den gjeldende.

Integrasjon med Skatteetaten/Altinn

I forbindelse med implementasjon av ny MVA-melding i Go, har det blitt bygget integrasjon mellom Go og Skatteetaten/Altinn. Alle som skal levere MVA-melding for alminnelig næring eller primærnæring, som ikke inngår i en fellesregistrering eller har delt næring, kan og bør benytte seg av integrasjonen. Alt gjøres i Go's brukerflate (fra innsending til betaling) og er inkludert i regnskapsabonnementet uten ekstra kostnad.

Så snart Skatteetaten får bygget støtte for å kunne motta MVA-melding for omvendt avgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon i ny struktur og format (estimert per 01.01.2023), vil virksomheter som skal levere slike typer meldinger også kunne bruke integrasjonen.

Avvik

  • Rapportert grunnlag

Ved drilldown til rapport som viser postert grunnlag for en MVA-linje, kan det i noen tilfeller oppstå avvik på mer enn øresavrunding mellom rapportert grunnlag i MVA-meldingen og grunnlagsrapporten (sum faktisk postert grunnlag). I MVA-meldingen rapporterer Go alltid korrekt beregnet avgift, mens grunnlaget som presenteres og rapporteres i MVA-meldingen, blir kalkulert av den beregnede avgiften. Dette fordi forholdet mellom grunnlag og postert MVA ikke nødvendigvis blir 100% korrekt, grunnet avrunding til to desimaler ved postering. I valideringstjenesten til Skatteetaten, tillates det et avvik på inntil 1 krone per MVA-kodelinje.

Eksempel: Et bilag på brutto 240,63 med 25% MVA, posteres med et grunnlag på 192,50 og en MVA på 48,13. Beregnet MVA for denne posteringen etter avrunding er 25,002597%. Har klienten 1000 slike posteringer i en MVA-periode, blir postert grunnlag 192 500 ,- og postert MVA 48 130,-.

Grunnlag beregnet fra postert MVA: 48 130/0,25 = 192 520,- (differanse 20,-)

MVA beregnet fra postert grunnlag: 192 500x0,25 = 48 125,- (differanse 5,-)

Har Go rapportert faktisk postert grunnlag i tillegg til faktisk postert MVA, ville MVA-meldingen stoppet i valideringstjenesten til Skatteetaten grunnet for høyt avvik. Go rapporterer derfor korrekt beregnet MVA, men kan postensielt rapportere avvikende grunnlag.

  • Rapportert MVA for hele meldingen

Ved drilldown til rapport som viser postert MVA for hele MVA-meldingen, kan det oppstå avvik på mer enn øresavrunding mellom rapportert sum for hele MVA-meldingen og rapport som viser sum faktisk postert MVA for hele meldingen. Dette fordi hver MVA-linje i MVA-meldingen er rundet ned nærmeste krone. Ved rapportering av mange MVA-linjer, kan det potensielt oppstå et avvik på mer enn +/- 3 kroner mellom sum rapportert MVA (per MVA-linje) og sum faktisk postert MVA for perioden. 

Go rapporterer derfor sum MVA for hele perioden etter avrunding per MVA-linje, for å unngå potensiell stans i Skatteetatens valideringtjeneste grunnet for høyt avvik.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse