Regnskap

Om ny mva-melding

Se ny mva-melding her: https://youtu.be/ILdt4wpSy3I

Mva-periode som starter fra og med 01.01.2022, skal rapporteres til Skatteetaten/Altinn i ny struktur og format. Dette gjelder likevel bare virksomheter som skal levere mva-melding for alminnelig næring og primærnæring.

De som leverer mva-melding for omvendt avgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon, skal fortsatt levere gammel type melding (RF-0005 og RF-0009) for terminer i 2022. Skatteetaten vil være klar for å motta disse meldingene i ny struktur og format, i 2023.

Ny mva-melding får et annet utseende og skal rapporteres med aggregerte tall per mva-kode i en dynamisk liste og ikke i et fast oppsett med aggregerte tall i nummererte poster som fram til 31.12.2021.

Merk: Alle beløp er angitt med motsatt fortegn, sett opp mot hvordan saldo per mva-kode framkommer i regnskapet. Dette gjelder også i presentasjonen av mva-meldingen i Go. Alle beløp er også avrundet ned til nærmeste krone.

mva-meldingen, slik den ser ut i Skatteetatens portal for mva-meldinger.

MVA-melding_portal_Skatteetaten.png

Mva-spesifikasjon

Et helt nytt element som kommer med ny mva-melding, er angivelse av mva-spesifikasjon. I Go vil dette kunne settes på transaksjonsnivå, hvor spesifikasjonen angis i selve bokføringen. Posteringer som skal mva-spesifiseres vil være alt som gjelder:

  • Justering
  • Tap på krav
  • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift
  • Uttak

Mva-spesifikasjoner skal ikke angis for mva-posteringer før 01.01.2022.

I ny mva-melding vil posteringer angitt med mva-spesifikasjon, aggregeres i meldingen på egne linjer per mva-kode, per mva-spesifikasjon.

Skatteetaten har innført dette for å få en bedre speiling av regnskapet.

NB: Det er kun virksomheter som skal levere ny mva-melding, at bruk av mva-spesifikasjoner vil være et krav fra Skatteetaten. De som fortsatt skal levere på gammel type melding (RF-0005 og RF-0009) i 2022, trenger ikke angi disse spesifikasjonene, selv om det vil være mulig å gjøre dette i Go per 01.01.2022.

Fra og med 2023 er det implementert K-koder (kompensasjonskoder) for bruk av kompensasjonsberettigede virksomheter. På kode K1, K14 og K81 er det anledning å sette mva-spesifikasjonen "Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom" som vil kunne rapporteres i kompensasjonsmeldingen for terminer i 2023. Er klienten i tillegg mva-registrert, vil all postert utgående mva ved bruk av kode K81, K83, K86, K88 og K91 automatisk bli spesifisert med "Kjøp med kompensasjonsrett" for rapportering i ordinær mva-melding. Denne spesifikasjonen kan ikke angis av bruker.

Merknader

I gammel mva-melding er det mulig å legge til egendefinert kommentar til selve meldingen før innsending og signering. I ny mva-melding vil det i tillegg være mulig å legge til kommentar/merknad til hver enkelt mva-kode linje. Merknader og kommentarer kan velges fra en strukturert liste, eller angis som fritekst.

Skatteetaten har implementert strukturerte kommentarer/merknader for at disse kan leses maskinelt som igjen gjør at behandlingen av mva-meldingen vil gå mye raskere.

Merk: IKKE angi egendefinerte merknader som er selvforklarende eller allerede fremgår av mva-meldingen. Eksempler på dette kan være:

  • Hvilken type mva-melding som sendes inn (dette står i meldingen)
  • Hvilken periode mva-meldingen gjelder (dette står i meldingen)
  • At virksomheten ikke har omsetning i perioden (dette fremgår av meldingen selv når der ikke er rapportert grunnlag for utgående mva)

Spørsmål skal heller ikke stilles til Skatteetaten i en slik egendefinert merknad. Kontakt Skatteetaten direkte, ved spørsmål.

Dette fordi mva-meldinger med egendefinerte merknader stopper hos Skatteetaten for manuell behandling. Konsekvensen er merarbeid for Skatteetaten og forsinket mva-oppgjør.

Vedlegg

I ny mva-melding vil det også være mulig å laste opp inntil 57 vedlegg for å dokumentere meldingen som skal rapporteres, hvis dette er nødvendig.

Korrigeringer og tillegg

Blir det gjort korrigeringer og/eller tillegg som vil påvirke en allerede rapportert periode, vil det ikke lenger være mulig å sende en tilleggsmelding, kun korreksjonsmelding som erstatter forrige innsending for perioden.

Sist rapporterte mva-melding for perioden vil alltid være den gjeldende.

Integrasjon med Skatteetaten/Altinn

I forbindelse med implementasjon av ny mva-melding i Go, har det blitt bygget integrasjon mellom Go og Skatteetaten/Altinn. Alle som skal levere mva-melding for alminnelig næring eller primærnæring, som ikke inngår i en fellesregistrering eller har delt næring, kan og bør benytte seg av integrasjonen. Alt gjøres i Go's brukerflate (fra innsending til betaling) og er inkludert i regnskapsabonnementet uten ekstra kostnad.

Så snart Skatteetaten får bygget støtte for å kunne motta mva-melding for omvendt avgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon i ny struktur og format (estimert våren 2023), vil virksomheter som skal levere slike typer meldinger også kunne bruke integrasjonen.

Avvik

  • Rapportert grunnlag

Ved drilldown til rapport som viser postert grunnlag for en mva-linje, kan det i noen tilfeller oppstå avvik på mer enn øresavrunding mellom rapportert grunnlag i mva-meldingen og grunnlagsrapporten (sum faktisk postert grunnlag). I mva-meldingen rapporterer Go alltid korrekt beregnet avgift, mens grunnlaget som presenteres og rapporteres i mva-meldingen, blir kalkulert av den beregnede avgiften. Dette fordi forholdet mellom grunnlag og postert mva ikke nødvendigvis blir 100% korrekt, grunnet avrunding til to desimaler ved postering. I valideringstjenesten til Skatteetaten, tillates det et avvik på inntil 1 krone per mva-kodelinje.

Eksempel: Et bilag på brutto 240,63 med 25% mva, posteres med et grunnlag på 192,50 og en mva på 48,13. Beregnet mva for denne posteringen etter avrunding er 25,002597%. Har klienten 1000 slike posteringer i en mva-periode, blir postert grunnlag 192 500 ,- og postert mva 48 130,-.

Grunnlag beregnet fra postert mva: 48 130/0,25 = 192 520,- (differanse 20,-)

Mva beregnet fra postert grunnlag: 192 500x0,25 = 48 125,- (differanse 5,-)

Har Go rapportert faktisk postert grunnlag i tillegg til faktisk postert mva, ville mva-meldingen stoppet i valideringstjenesten til Skatteetaten grunnet for høyt avvik. Go rapporterer derfor korrekt beregnet mva, men kan potensielt rapportere avvikende grunnlag.

  • Rapportert mva for hele meldingen

Ved drilldown til rapport som viser postert mva for hele mva-meldingen, kan det oppstå avvik på mer enn øresavrunding mellom rapportert sum for hele mva-meldingen og rapport som viser sum faktisk postert mva for hele meldingen. Dette fordi hver mva-linje i mva-meldingen er rundet ned nærmeste krone. Ved rapportering av mange mva-linjer, kan det potensielt oppstå et avvik på mer enn +/- 3 kroner mellom sum rapportert mva (per mva-linje) og sum faktisk postert mva for perioden. 

Go rapporterer derfor sum mva for hele perioden etter avrunding per mva-linje, for å unngå potensiell stans i Skatteetatens valideringtjeneste grunnet for høyt avvik.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse