Regnskap

Om ny mva-melding

Se ny mva-melding her: https://youtu.be/ILdt4wpSy3I

Mva-periode som starter fra og med 01.01.2022, skal rapporteres til Skatteetaten/Altinn i ny struktur og format. Dette gjelder virksomheter som skal levere mva-melding for alminnelig næring og primærnæring.

For kompensasjonsmelding og melding for omvendt avgiftsplikt gjelder dette mva-perioden som starter fra og med 01.01.2023.

Ny mva-melding har et annet utseende og skal rapporteres med aggregerte tall per mva-kode i en dynamisk liste og ikke i et fast oppsett med aggregerte tall i nummererte poster som fram til 31.12.2021/31.12.2022.

Mva-meldingen, slik den ser ut i Skatteetatens portal for mva-meldinger.

Merk: Alle beløp er angitt med motsatt fortegn, sett opp mot hvordan saldo per mva-kode framkommer i regnskapet. Dette gjelder også i presentasjonen av mva-meldingen i Go. Alle beløp er også avrundet ned til nærmeste krone.

MVA-melding_portal_Skatteetaten.png

Mva-spesifikasjon

Et nytt element som kommer med ny mva-melding, er angivelse av mva-spesifikasjon. I Go vil dette kunne settes på transaksjonsnivå, hvor spesifikasjonen angis i selve bokføringen. Posteringer som skal mva-spesifiseres vil være alt som gjelder:

 • Justering (ordinær mva-kode)
 • Tap på krav (ordinær mva-kode)
 • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift (ordinær mva-kode)
 • Uttak (ordinær mva-kode)
 • Justering av merverdiavgiftskompensasjon fast eiendom (kompensasjon mva-kode)
 • Kjøp med kompensasjonsrett (settes automatisk av systemet) (kompensasjon mva-kode)

Mva-spesifikasjoner skal ikke angis for mva-posteringer før 01.01.2022 for ordinære mva-koder og 01.01.2023 for kompensasjon mva-koder.

I ny mva-melding vil posteringer angitt med mva-spesifikasjon, aggregeres i meldingen på egne linjer per mva-kode, per mva-spesifikasjon.

Skatteetaten har innført dette for å få en bedre speiling av regnskapet.

Les mer om bruk av mva-spesifikasjoner her.

Fra og med 2023 er det implementert K-koder (kompensasjonskoder) for bruk av kompensasjonsberettigede virksomheter.

 • På kode K1, K14 og K81 er det anledning å sette mva-spesifikasjonen "Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom" som vil kunne rapporteres i kompensasjonsmeldingen for terminer i 2023 og fremover.
 • Er klienten mva-registrert, vil all postert utgående mva ved bruk av kode K81, K83, K86, K88 og K91 automatisk bli spesifisert med "Kjøp med kompensasjonsrett" for rapportering i ordinær mva-melding. Er klienten ikke mva-registrert, vil all postert utgående mva ved bruk av kode K86, K88 og K91 automatisk bli spesifisert med "Kjøp med kompensasjonsrett" for rapportering i melding for omvendt avgiftsplikt. Denne spesifikasjonen kan ikke angis av bruker.

Merknader

I gammel mva-melding er det mulig å legge til egendefinert kommentar til selve meldingen før innsending og signering. I ny mva-melding vil det i tillegg være mulig å legge til kommentar/merknad til hver enkelt mva-kode linje. Merknader og kommentarer kan velges fra en strukturert liste, eller angis som fritekst.

Skatteetaten har implementert strukturerte kommentarer/merknader for at disse kan leses maskinelt som igjen gjør at behandlingen av mva-meldingen vil gå mye raskere.

Merk: IKKE angi egendefinerte merknader som er selvforklarende eller allerede fremgår av mva-meldingen. Eksempler på dette kan være:

 • Hvilken type mva-melding som sendes inn (dette står i meldingen)
 • Hvilken termin mva-meldingen gjelder (dette står i meldingen)
 • At virksomheten ikke har omsetning i perioden (dette fremgår av meldingen når der ikke er rapportert grunnlag for utgående mva)

Spørsmål skal heller ikke stilles til Skatteetaten i en slik egendefinert merknad. Kontakt Skatteetaten direkte, ved spørsmål.

Dette fordi mva-meldinger med egendefinerte merknader stopper hos Skatteetaten for manuell behandling. Konsekvensen er merarbeid for Skatteetaten og forsinket mva-oppgjør.

Vedlegg

I ny mva-melding vil det også være mulig å laste opp inntil 57 vedlegg for å dokumentere meldingen som skal rapporteres, hvis dette er nødvendig.

Korrigeringer og tillegg

Blir det gjort korrigeringer og/eller tillegg som vil påvirke en allerede rapportert periode, vil det ikke lenger være mulig å sende en tilleggsmelding, kun korreksjonsmelding som erstatter forrige innsending for perioden.

For kompensasjonsmeldinger er det kun mulig å sende korreksjonsmelding på en allerede rapportert/postert termin om terminens leveringsfrist ikke er forfalt. Korrigeringer og/eller tillegg i en allerede rapportert/postert periode, vil i alle tilfeller automatisk bli inkludert i neste kompensasjonsmelding for en senere termin.

Sist rapporterte mva-melding for terminen vil alltid være den gjeldende.

Integrasjon med Skatteetaten/Altinn

I forbindelse med implementasjon av ny mva-melding i Go, har det blitt bygget integrasjon mellom Go og Skatteetaten/Altinn. Alle som skal levere mva-melding, som ikke inngår i en fellesregistrering eller har delt næring (kombinasjon av alminnelig- og primærnæring), kan og bør benytte seg av integrasjonen. Alt gjøres i Go's brukerflate (fra innsending til betaling) og er inkludert i regnskapsabonnementet uten ekstra kostnad.

Avvik

 • Rapportert grunnlag

Ved drilldown til rapport som viser postert grunnlag for en mva-linje, kan det i noen tilfeller oppstå avvik på mer enn øresavrunding mellom rapportert grunnlag i mva-meldingen og grunnlagsrapporten (sum faktisk postert grunnlag). I mva-meldingen rapporterer Go alltid korrekt beregnet avgift, mens grunnlaget som presenteres og rapporteres i mva-meldingen, blir kalkulert av den beregnede avgiften. Dette fordi forholdet mellom grunnlag og postert mva ikke nødvendigvis blir 100% korrekt, grunnet avrunding til to desimaler ved postering. I valideringstjenesten til Skatteetaten, tillates det et avvik på inntil 1 krone per mva-kodelinje.

Eksempel: Et bilag på brutto 240,63 med 25% mva, posteres med et grunnlag på 192,50 og en mva på 48,13. Beregnet mva for denne posteringen etter avrunding er 25,002597%. Har klienten 1000 slike posteringer i en mva-periode, blir postert grunnlag 192 500 ,- og postert mva 48 130,-.

Grunnlag beregnet fra postert mva: 48 130/0,25 = 192 520,- (differanse 20,-)

Mva beregnet fra postert grunnlag: 192 500x0,25 = 48 125,- (differanse 5,-)

Har Go rapportert faktisk postert grunnlag i tillegg til faktisk postert mva, ville mva-meldingen stoppet i valideringstjenesten til Skatteetaten grunnet for høyt avvik. Go rapporterer derfor korrekt beregnet mva, men kan potensielt rapportere avvikende grunnlag.

 • Rapportert mva for hele meldingen

Ved drilldown til rapport som viser postert mva for hele mva-meldingen, kan det oppstå avvik på mer enn øresavrunding mellom rapportert sum for hele mva-meldingen og rapport som viser sum faktisk postert mva for hele meldingen. Dette fordi hver mva-linje i mva-meldingen er rundet ned nærmeste krone. Ved rapportering av mange mva-linjer, kan det potensielt oppstå et avvik på mer enn +/- 3 kroner mellom sum rapportert mva (per mva-linje) og sum faktisk postert mva for perioden. 

Go rapporterer derfor sum mva for hele perioden etter avrunding per mva-linje, for å unngå potensiell stans i Skatteetatens valideringtjeneste grunnet for høyt avvik.

Kompensasjonsberettigede virksomheter

I Go vil kompensasjonsberettigede virksomheter være satt opp for å kunne levere kompensasjonsmelding med fast 2 månedlig periodeintervall (jfr skatteforvaltningsforskriftens § 8-7-1). For å kunne få riktig oppsett av mva-meldinger, MÅ slike virksomheter postere kompensasjonsmva med bruk av K-koder.

For terminer i 2023 og senere må bruker selv initiere opprettelse av kompensasjonsmelding siden denne meldingen nødvendigvis ikke skal leveres hver termin. Go vil inkludere tidligere urapporterte terminer/perioder i meldingen for den terminen det skal rapporteres på. Les mer om dette her.

Er den kompensasjonsberettigede virksomheten mva-registrert, vil Go produsere ordinær mva-melding i tillegg til kompensasjonsmelding for levering via integrasjon.

Er den kompensasjonsberettigede virksomheten ikke mva-registrert, vil Go kunne produsere melding for omvendt avgiftsplikt i tillegg til kompensasjonsmelding for levering via integrasjon.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse