Regnskap

Andre funksjoner for ny MVA-melding

Validere MVA-melding.

Dette kan gjøres av klienter som skal levere MVA-melding for alminnelig næring eller primærnæring, satt opp for levering via integrasjon.

Det er mulig å forhåndsvalidere MVA-meldingen mot Skatteetatens valideringstjeneste før innsending hvis ønskelig. Funksjonen er tenk i de tilfeller der den som kontrollerer MVA-meldingen, ikke er den som skal overføre og signere/levere denne. De kan da gjøre en forhåndsvalidering for å sjekke om meldingen klareres av valideringstjenesten. Da vil den som skal signere/levere meldingen, slippe å rette opp i potensielle feil ved overføring da innsendingsprosessen alltid starter med en validering av MVA-meldingen.

Inne i MVA-meldingen, trykk "Alternativer" og velg "Valider". 

MVA-melding_alternativer_valider.png

Handlingen krever innlogging i ID-porten. Resultat vil bli varslet iform av en varslingsboks.

MVA-melding_vellykket_validering.png

Overfør MVA-melding uten signering/levering.

Dette kan gjøres av klienter som skal levere MVA-melding for alminnelig næring eller primærnæring, satt opp for levering via integrasjon.

I de tilfeller der personen som skal signere/levere MVA-meldingen, ikke ønsker å gjøre dette i Go's brukerflate (evt ikke er bruker i Go), er det mulig å kun gjøre en overføring av MVA-meldingen til Skatteetatens portal uten at MVA-meldingen signeres/leveres. 

Inne i MVA-meldingen, trykk "Alternativer" og velg "Overfør til Altinn".

MVA-melding_alternativer_overfoer_til_altinn.png

Handlingen krever innlogging i ID-porten. Bruker som overfører MVA-meldingen, må ha rettigheter til å gjøre overføringen.

Når overføringen er utført, posteres MVA-meldingen og det vil det framkomme et spørsmålstegn i kolonnen "Signert" i oversikten over MVA-meldigner. Ved å klikke på spørsmålstegnet vil det være mulig å sjekke status på MVA-meldingen om den i ettertid har blitt signert/levert manuelt i Skatteetatens portal.

MVA-melding_oppdater_status_signert.png

Er den signert/levert, fullføres prosessen ved at det hentes ned kvittering for levering, samt betalingsopplysnigner. Er den ikke signert/levert, kan dette fortsatt gjøres fra Go av bruker med signeringsrettigheter.

Slett utkast til korreksjonsmelding

Har det feilaktig blitt opprettet utkast til en korreksjonsmelding kan denne slettes.

Inne i MVA-meldingen, trykk "Alternativer" og velg "Slett", eventuelt trykk "Slett" hvis klienten er satt opp med manuell levering.

MVA-melding_alternativer_slett.png

Alternativt kan dette gjøres i oversikt over MVA-meldinger. Markér utkastet som skal slettes, trykk "Alternativer" og velg "Slett utkast".

MVA-melding_alternativer_slett_utkast.png

Det er ikke mulig å slette utkastet for en MVA-periode som enda ikke er rapportert/postert (systemgenerert utkast).

Signér/levér en overført MVA-melding

Har en bruker forsøkt å signere/levere en MVA-melding, men kun har rettigheter for å overføre MVA-meldingen, vil prosessen stoppe opp ved signering/levering. Bruker med signeringsrettigheter kan da fullføre prosessen.

Klikk på ikonet i kolonnen "Signert" i oversikten over MVA-meldinger. 

MVA-melding_kun_signering.png

Trykk "Signer" for å signere/levere, eventuelt trykk "Oppdater status" om meldingen allerede er signert/levert. Handlingen krever innlogging i ID-porten. Prosessen fullføres ved at det hentes ned kvittering for levering, samt betalingsopplysnigner.

Sett en postert MVA-melding som oppgjort

Har en MVA-melding som er overført via integrasjon, blitt manuelt betalt eller virksomheten har MVA til gode, kan statusen på MVA-meldingen settes som oppgjort. Ved tilgodehavende MVA, vil status for betaling stå til "Manuell" etter innsending. 

Markér gjeldende MVA-melding, trykk "Alternativer" og velg "Merk som oppgjort". Kolonne for betaling (og evt. signert) vil få grønne check-ikoner.

MVA-melding_alternativer_merk_som__oppgjort.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse