Quality

Oppgaveregister: Legg til ny eller redigere Kategori

Når det på et oppdrag i Quality skal angis hvilke tjenester som leveres i dette oppdraget, så velger en oppgaver fra Oppgaveregisteret. Quality leveres med et standard oppgaveregister, som finnes ved å gå til Meny --> Innstillinger --> Oppgaveregister. Registeret er inndelt i Tjenesteområde, Kategori og Oppgave. I denne artikkelen viser vi hvordan nye  "Kategorier" opprettes, hvordan kategoriene er bygd opp, og hvordan de kan redigeres.  

Opprette ny Kategori
Stå på det tjenesteområdet hvor du ønsker at kategorien skal legge seg under. Trykk på nedtrekksmenyen for knappen "Legg til oppgave" (se bildet under). Velg "Legg til kategori".

 

Legg til ny eller rediger kategori: Generelt

  • "Navn": Angi navn på kategorien. Navnet vil bli brukt som overskrift i tabell i avtaleverket. Navnet på kategorien kan ikke være likt et annet kategori-navn.
  • "Tjenesteområde": Kategorien tilknyttes det tjenesteområdet som var aktivt når "legg til kategori" ble valgt. Er dette feil, kan dette endres ved å velge riktig område i nedtrekksmenyen.
  • "Utføres av rolle": Dersom det er en bestemt rolle (oppdragsansvarlig, medarbeider ol) som normalt skal utføre frister innenfor denne kategorien, så kan dette legges inn her. Denne rollen vil da arves ned på alle oppgaver under denne kategorien. Utfyllingen som står med grå skrift brukes hvis ikke annet er angitt, og den grå skriften henviser til at dette er en arvet opplysning fra nivået over (tjenesteområdet).
  • "Aktivitet": Her angis den aktiviteten som automatisk skal dukke opp når timer registreres fra fristen. Når aktivitet angis her, vil den arves den ned som et forslag på alle oppgaver under denne kategorien. Utfyllingen som står med grå skrift brukes hvis ikke annet er angitt, og den grå skriften henviser til at dette er en arvet opplysning fra nivået over (tjenesteområdet).
  • "Slett": En kategori som ikke har vært i bruk på noe oppdrag kan slettes. Kategorier som er i bruk kan ikke slettes.  

 

Legg til ny eller rediger kategori: Arbeidsrutine
Det er mulig å angi byråets generelle arbeidsrutine som byrået har ved utførelse av alle oppgaver innenfor denne kategorien. Dette kommer med videre inn i veileder for oppdrag, men kommer ikke med videre ut i fristlisten.

 

Legg til ny eller rediger kategori: Avtale
Her registreres den tekst (knyttet til denne kategori) som skal med i Oppdragsavtalen. Teksten vil komme ut i avtalen liggende under tabellen, og etter avtaleteksten fra Tjenesteområdet.

Avtaleverket som leveres som standard i PowerOffice legger opp til at avtaleverket også skal angi spesifikt det som IKKE er avtalt. Derfor er det etablert en tekst som kommer inn i avtalen dersom kategorien ikke velges inn i avtalen. Denne teksten aktiveres ved å slå på haken for "Avtaletekst når kategori ikke er valgt". Teksten som skal komme med i oppdragsavtalene angis i feltet under denne haken. Se bildet under  

Legg til ny kategori: Historikk
Historikken viser historikk over når kategorien ble opprettet, endringer i navn og i avtaletekst. Bildet nedenfor viser eksempel på slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse