Regnskap

Viktig informasjon for kompensasjonsberettigede virksomheter

Med Skatteetatens MEMO-prosjekt, ble det i 2022 laget støtte for å kunne sende inn ordinære mva-meldinger (alminnelig og primær) via integrasjon i PowerOffice Go (terminer for 2022 og fremover). I 2023 kommer del 2 av prosjektet hvor PowerOffice skal lage støtte for innsending av kompensasjonsmelding og melding for omvendt avgiftsplikt via integrasjon. I den forbindelse er det nå bygd inn funksjonalitet, regler og valideringer for at Go skal kunne produsere korrekte kompensasjonsmeldinger, og eventuelt tilhørende melding for omvendt avgiftsplikt/ordinær melding, for kompensasjonsberettigede virksomheter for terminer i 2023.

Det er derfor viktig at oppsettet for kompenasjonsberettigede virksomheter er gjort korrekt før bokføring av bilag i 01.01.2023, for å nettopp kunne levere korrekt kompensasjonsmelding og eventuelt tilhørende melding for omvendt avgiftsplikt/ordinær melding via integrasjon. Etter 01.01.2023 vil K-koder være tilgjengelig i mva-koderegisteret til kompensasjonsberettigede klienter, men bilag datert i 2023 vil kunne angis med K-kode før 01.01.2023.

Hva er gjort så langt?

Mva-innstillinger

Det er ikke lenger mulig å velge meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" fra fanekort Mva-melding. Dette er nå erstattet av checkboks for "Kompensasjonsberettiget" i fanekort Generelt. For de som fra før har angitt meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon", skal ha fått haken slått på i denne checkboksen.

Mva-innstillinger_kompensasjonsberettiget.png

Når checkboks for "Kompensasjonsberettinget" er slått på for mva-registrerte virksomheter, vil det i fanekort Mva-melding være angitt alminnelig næring som meldingstype med tomånedlig periodeintervall (mva-melding som kan genereres av systemet i tillegg til kompensasjonsmeldingen). Parametrene er overstyrbare. 

Mva-innstillinger_kompensasjonsberettiget_alminnelig_n_ring.png

Når checkboks for "Kompensasjonsberettinget" er slått på for ikke mva-registrerte virksomheter, vil det i fanekort Mva-melding være angitt omvendt avgiftsplikt som meldingstype med kvartalsvis periodeintervall (mva-melding som kan genereres av systemet i tillegg til kompensasjonsmeldingen). Parametrene er ikke overstyrbare, jfr skatteforvaltningsforskriftens § 8-3-9, andre avsnitt.

Mva-innstillinger_kompensasjonsberettiget_omvendt_avgiftsplikt.png

Mva-koder

Fra og med 01.01.2023 er det implementert K-koder (mva kompensasjonskoder) i mva-koderegisteret for kompensasjonsberettigede virksomheter (K-koder fra SAF-T standarden) sammen med de ordinære mva-kodene. K-kodene kan kun benyttes ved bokføring av bilag datert i 2023 og fremover. Kodene kan også benyttes i standardimport og API.

Kodene er implementert for å kunne styre postert mva ved bruk av K-koder til korrekt mva-melding. Inngående kompensasjonsmva vil styres til kompensasjonsmelding, mens eventuell utgående mva (K81-K91) vil gå til ordinær melding (mva-registrerte) eller melding for omvendt avgiftsplikt (ikke mva-registrerte). Funksjonalitet for denne styringen kommer i løpet av Q1 2023.

Det anbefales å deaktivere obligatoriske ordinære mva-koder som ikke skal benyttes i 2023 og senere, når regnskapet for 2022 er sluttført. Dette med mindre de ordinære mva-kodene skal brukes for annen type virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget.

Innstillinger_Mva-koder_K-koder.png

Mva-spesifikasjon til postering

Angivelse av mva-spesifikasjonen "Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom" er implementert for bruk ved bokføring på kode K1, K14 og K81 når dette er relevant. Mva-spesifikasjonen kan også angis i standardimport og API.

Angi_mva-spesifikasjon_kompensasjon.png

For mva-registrerte kompensasjonsberettigede virksomheter har Skatteetaten bestemt at postert utgående mva ved bruk av kode K81, K83, K86, K88 og K91 (koder som samtidig posterer inngående kompensasjonsmva) skal være angitt med mva-spesifikasjonen "Kjøp med kompensasjonsrett" ved rapportering i ordinær mva-melding. Go setter denne mva-spesifikasjonen automatisk på disse mva-linjene i regnskapet for riktig rapportering i 2023. Mva-spesifikasjonen kan ikke settes av bruker.

Mva-spesifikasjon_kj_p_med_kompensasjonsrett.png

Varslinger

For ikke mva-registrerte, kompensasjonsberettigede virksomheter er det bygd inn varsling om det gjøres forsøk på postering med mva-koder som er unaturlig for en slik type virksomhet, på bilag med dato i 2023 eller senere. Varslet kan ignoreres. Dette for å hindre sannsynlige feilposteringer som gjør at mva-melding(ene) for 2023 og senere ikke produseres korrekt, da kompensasjonsmeldingen kun vil inneholde mva-kodelinjer ført med K-koder som genererer inngående kompensasjonsmva.

Mva-meldinger

I Go vil kompensasjonsberettigede virksomheter nå være satt opp for å kunne levere kompensasjonsmelding med fast 2 månedlig periodeintervall, jfr skatteforvaltningsforskriftens § 8-7-1. Siden mva-innstillingene er laget uten å kunne sette gyldighetsdato for oppsett, skjer nå følgende i mva-meldingsoppsettet for kompensasjonsberettigede virksomheter:

 • For 2022 vil Go generere 6 stykk 2 månedlige kompensasjonsmeldinger.
  • Er det ikke postert mva-melding for 2022 fra før, vil tidligere mva-melding(er) være erstattet med disse. Alle 6 mva-meldinger må posteres for å tømme systemkonto for mva mot oppgjørskonto for hele året. For å hente ut grunnlag og beregnet mva for hele året, (for rapportering på 6 termin 2022 i Altinn), gå inn på "Egendefinert periode" og hent ut tallene for hele 2022.
  • Er mva-melding(er) for 2022 postert, vil disse 6 kompensasjonsmeldingene ligge i listen sammen med den/de posterte mva-meldingen(e) for dette året. Disse uposterte mva-meldingene skal IKKE posteres eller gjøres noe med, da mva allerede er postert.
 • Mva-melding angitt i fanekort Mva-melding i mva-innstillingene (melding som kan rapporteres i tillegg til kompensasjonsmelding) har ingen innvirkning for mva-oppsettet i 2022. Her vil kun meldingstype kompensasjonsmelding være tilgjengelig med mindre det er postert mva-melding(er) med et annet oppsett tidligere.
 • For terminer i 2023 må bruker selv initiere opprettelse av kompensasjonsmelding siden denne meldingen nødvendigvis ikke skal leveres hver termin. Det vil bli bygget støtte for å kunne inkludere tidligere urapporterte terminer, men ikke for terminer før 2023. Funksjonalitet for dette kommer løpet av Q1 2023.
 • Mva-melding angitt i fanekort Mva-melding i mva-innstillingene vil enn så lenge bli automatisk opprettet for terminer i 2023. Disse vil ikke nødvendigvis inneholde riktige mva-kodelinjer siden funksjonalitet for styringen av mva-kodelinjer for K-koder fortsatt er under utvikling. For ikke mva-registrerte virksomheter vil også bli laget funksjon for at melding for omvendt avgiftsplikt ikke opprettes før det er postert rapporterbart grunnlag til denne meldingen for gitt termin. Kommer løpet av Q1 2023. 

SAF-T

SAF-T eksporten i Go er klargjort for å kunne eksportere K-koder.

Hva må/bør gjøres før bokføring av bilag i 2023 på klienter som er kompensasjonsberettiget?

Påse at mva-innstillingene er satt korrekt på klienten. For å få endret mva-innstillingene på klienten må siste termin 2022 være postert hvis det allerede fins tidligere posterte terminer for dette året.

 • Fanekort Generelt: Korrekt innstilling for om klienten er mva-registrert eller ikke.
 • Fanekort Generelt: Checkboks for kompensasjonsberettiget har hake på.
 • Fanekort Generelt: La checkboks for manuell rapportering til Altinn fortsatt være på, da det enda ikke er mulig å sende kompensasjonsmelding via integrasjon samt at terminer for 2022 likevel skal kunne posteres og leveres manuelt.
 • Fanekort Mva-melding: Er klienten mva-registrert, angi hvilken melding og periode mva-posteringer som ikke angår den kompensasjonsberettigede delen av virksomheten skal rapporteres på (standard vil være alminnelig næring, tomånedlig).
 • Fra og med 01.01.2023 vil K-kodene komme til syne i mva-kodelisten og vil da være mulig å knytte til kontoer i kontoplanen. Oppdater kontoplanen med knytning til K-koder hvor dette er hensiktsmessig for å slippe manuell overstyring av mva-kode ved bilagsføring, samt å hindre mulige feilposteringer ved automatiske posteringer som benytter mva-koder fra kontoplanen.
  • NB: Er ikke klienten mva-registrert, ikke koble kode K0 (med mva-kodelås på) til salgskontoer som igjen er knyttet til produkter som benyttes ved fakturering. Go vil fortsatt kreve kode 0 ved postering av produktlinjer ved fakturering fra ikke mva-registrerte virksomheter.

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse