Quality

2023 Ny regnskapslov og Ny GFRS - Hva betyr det for avtalen som ligger i Go?

Da er ny Regnskapslov og ny GFRS på plass, med virkning fra 1. januar 2023. Hva har dette å si for avtaleverket som ligger vedlagt i Go Quality?

Det er ingen vesentlige endringer, men noen små justeringer som vil gjøre avtalen mer kompatibel opp mot nytt lovverk.  Noen av endringene vil vi bistå med, men noen endringer må utføres av dere Brukere selv, det gjelder pkt 2 nedenfor. 

1. Ikke lovpålagt at oppdragsansvarlig skal være oppgitt i avtalen mellom Regnskapsførerforetaket og Kunden. Avtalen skal likevel inneholde en kontaktperson. 

Vi kommer til å gjøre det valgfritt å ta med oppdragsansvarlig. I tillegg gjør vi det mulig å enten legge til en kontaktperson, eller erstatte oppdragsansvarlig med en annen kontaktperson. 

2. Loven bruker ikke lengre ordet  "avstemming", den krever en tilstrekkelig  kvalitetssikring. 

Noen oppgaver i levert oppgavesett kan med fordel endres i tekst som flettes inn i avtalen.  Vi som systemansvarlig kan ikke endre dette for dere, slik at her er en oversikt over de endringer vi anbefaler at dere gjør. 

Oppgaven Registrere Bilag har ordet "avstemming" i teksten. Den kan stå slik den foreligger, men det må vurderes om den ønskes byttet om til "tilstrekkelig kvalitetssikring":
mceclip0.png

Til 
mceclip1.png

 

Tjenesteområdet Årsoppgjør

Der andre enn regnskapskontoret foretar avstemminger opp mot avleggelse av årsregnskapet vil det være en liten justering på avtaleteksten når oppgaven "Grunnlag utarbeides av andre" tas med i avtalen. 

Fra: 

mceclip3.png
Til
mceclip4.png

 

Selv uten disse endringene er avtalen fortsatt gyldig og kan benyttes som tidligere. 

3. Betalingsoppdrag. Det er ikke lengre krav om fullmakt til bank der betaling ikke skal foretas av Regnskapsfører.

Der Regnskapsfører "legger til rette for betaling" så er fullmakt bank ikke nødvendig.

Vår avtale har alltid støttet denne ordningen, så ingen endringer er nødvendig her. Vi har likevel lyst til å fremheve rutinen vedrørende hvordan kunden godkjenner betalingsgrunnlaget, og hvordan en eventuell prioritering mellom krav skal foretas dersom det er regnskapsfører som skal forestå betalingen. Så vi vil foreta en endring rundt tjenesteområdet Betaling, og steget Betaling vil utgå som eget punkt. 

Disse endringene ansees ikke som vesentlige, og vil bli forsøkt implementert i vår løsning i løpet av første halvår 2023. 


 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse