Regnskap

Rapportér mva-melding for merverdiavgiftskompensasjon

Innsending og rapportering til Skatteetaten/Altinn gjøres via integrasjon for de som skal levere kompensasjonsmelding for mva-perioder fra og med 01.01.2023.

Påse at klienten har korrekte innstillinger for mva-rapportering.

Åpne Meny-> Rapporter-> Mva-meldinger.

Velg året for perioden det skal rapporteres for, klikk "Alternativer" og velg "Opprett kompensasjonsmelding".

Merk: Før første kompensasjonsmelding for kalenderåret er postert og overført via integrasjon, vil Go opplyse hvor mye den totale kompanserbare mva-kostnaden er hittil i år. Beløpet må være over 20 000,- før første kompensasjonsmelding for kalenderåret kan leveres.

Mva-melding_opprett_kompensasjonsmelding.png

Velg terminen det er ønskelig å opprette en kompensasjonsmelding for.

Mva-melding_opprett_kompensasjonsmelding_velg_termin.png

I tilfellene der kompensasjonsmelding ikke leveres terminvis, vil kompensasjonsmeldingen som opprettes for gitt termin, inneholde kompensasjonskrav for perioden fra forrige rapporterte termin, inklusiv perioden (terminen) det rapporteres på. Urapporterte perioder vil likevel ikke inkluderes om perioden er:

  • før 01.01.2023
  • før 1 termin foregående år.

Merk: Det er mulig å opprette kompensasjonsmelding for termin fram i tid, eksempelvis for nov-des om det skal kun leveres én kompensasjonsmelding for hele kalenderåret. Bokførte kompensasjonskrav gjennom kalenderåret vil løpende akkumuleres inn i kompensasjonsmeldingen.

Det er ikke mulig å opprette flere urapporterte/uposterte kompensasjonsmeldinger for ulike terminer samtidig. En opprettet kompensasjonsmelding må enten rapporteres/posteres eller slettes før en ny kompensasjonsmelding kan opprettes.

Hvilken periode kompensasjonsmeldingen gjelder for, fremkommer i dialogboksen.

Har en en rapportert periode blitt åpnet og fått endringer i kompensasjonskravet for perioden, vil dette bli inkludert ved rapportering av neste kompensasjonsmelding. Dette så lenge endringen ikke gjøres i en periode:

  • før 01.01.2023
  • før 1 termin foregående år

Go vil derfor aldri varsle om det gjøres endringer i kompensasjonskravet som påvirker en allerede rapportert periode.

Trykk "Ok" og kompensasjonsmeldingen opprettes.

Kontrollér meldingen og angi eventuell(e) merknad(er) til mva-linjene eller selve meldingen. Ved behov er det mulig å laste opp vedlegg (inntil 57 vedlegg á 25MB per vedlegg).

Inneholder kompensasjonsmeldingen perioder utover terminen det rapporteres for, fremkommer dette i hodet på meldingen.

Mva-melding_kompensasjonsmelding.png

Når dette er gjort, er kompensasjonsmeldingen klar for rapportering og postering. Det er ikke mulig å overføre en kompensasjonsmelding, før perioden for terminen på meldingen er passert.

Trykk "Overfør og signer".

MVA-melding_overfoer_og_signer_.png

Hvis bruker allerede ikke er innlogget via ID-porten, må pålogging gjøres for verifisering av brukeren som skal gjøre innsendingen. Trykk "ID-porten".

MVA-melding_paalogging_IDporten.png

Bruker blir rutet til ID-porten for pålogging. Brukeren må ha signeringsrett for kompensasjonsmelding på selskapet som skal rapportere, for å kunne fullføre hele innsendingsprosessen.

Etter innlogging blir bruker rutet tilbake til mva-meldingen. Trykk "Overfør og signer" på nytt.

Bruker rutes til listevisningen for mva-meldinger som viser innsendingsprosessen. I denne prosessen blir mva-meldingen:

  • Validert (Skatteetatens valideringstjeneste)
  • Overført
  • Postert
  • Signert

Etter signering, vil kompensasjonsmeldingen ligge klar for revisors attestasjon i Altinn/Skatteetatens portal.

Klikk på pågår-ikon under kolonnen tilbakemelding.

Revisor kan attestere kompensasjonsmeldingen fra Go om ønskelig. Klikk på "Attester som revisor". Revisor blir sendt direkte til gjeldende kompensasjonsmelding i Skatteetatens portal for attestering (pålogging via ID-porten vil kunne påkreves).

Når revisor har attestert, trykk "Oppdater status" (pålogging via ID-porten vil kunne påkreves). Kvittering for levert kompensasjonsmelding (PDF) vil lastes ned.

Mva-melding_kompensasjonsmelding_revisors_attestasjon.png

Siden en kompensasjonsmelding gir tilgodehavende mva for utbetaling, må betalingsstatus settes manuelt som oppgjort når beløpet er utbetalt fra Skatteetaten.

Markér gjeldende mva-melding, trykk "Alternativer" og velg "Merk som oppgjort". Kolonne for betaling vil få grønt check-ikon.

Mva-melding_kompensasjonsmelding_merk_som_oppgjort.png

Merk: Skulle prosessen stoppe opp underveis med feilmelding eller varsel, se artikkel for Feilhåndtering ved stopp i innsendingsprosessen mot Skatteetaten/Altinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse