Regnskap

Automatisk integrasjon bankavstemming

I Go er det mulig å lese inn banktransaksjoner automatisk. Denne tjenesten må bestilles hos banken. Når banktransaksjoner leses inn, kan kontoen avstemmes og det kan opprettes posteringer ut fra innleste transaksjoner. Transaksjoner kan leses inn så ofte man ønsker. Leses det inn daglig vil man alltid ha oppdatert banksaldo tilgjengelig i Go.

De fleste store bankene tilbyr automatisk utsendelse av bankavstemingsfil. Sjekk her om din bank tilbyr dette.

Funksjonalitet

Ved første gangs import, må inngående saldo i bankavstemmingsfil være lik inngående saldo på hovedbokskonto som bankkonto er koblet til på gitt dato. Altså inngående bokført saldo i Go må være lik inngående saldo i bank for å få importert den første filen. Banken bør derfor være avstemt før importfilene importeres. Det er ikke mulig å legge inn åpne poster ved første gangs innlesning. Fins likevel åpne poster, må disse interimskontoføres.

Ved import av påfølgende bankavstemmingsfiler, gjøres en sjekk at inngående saldo i fil som importeres, er lik kalkulert utgående saldo fra forrige importerte fil. Skulle det være avvik mellom disse to saldoene, vil fil-importen feile. Da er det mye som tyder på at det ikke er påfølgende fil som forsøkes importert.

Valutakontoer

For valutakontoer må i tillegg tilknyttet hovedbokskonto kun inneholde posteringer i den valutaen bankkontoen er angitt i, for at bankavstemmingsfiler skal la seg importere. Hvis der fins posteringer (inkl åpningsbalansepostering) i annen valuta enn det bankkontoen er satt opp med, må bankkontoen tilknyttes en ny og "ren" hovedbokskonto, der saldo overføres til denne i bankkontoens valuta. Go må løpende kunne beregne saldo i valuta på hovedbokskontoen og da kan ikke denne inneholde posteringer i blandede valutaer.

Eksempel: En valutakonto i EUR er koblet til HB-konto 1930. På HB-konto 1930 ligger en åpningsbalanse i NOK og/eller posteringer i en annen valuta enn EUR. Det vil ikke være mulig å lese inn bankavstemmingsfil til denne bankkontoen med kobling mot 1930, da Go ikke kan beregne saldo i EUR løpende på denne hovedbokskontoen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse